5. Među­nar­o­dni turnir u boćanju

Međunarodno takmičenje u boćanju

5. Među­nar­o­dni turnir u boćanju „Alfons Ližije — Bruno“, održava se od 15. do 17. avgusta, u Rumi. Turnir je tradi­cionalnog karak­tera i oku­plja nacionalne selek­cije Srbije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Herce­govine i Crne Gore.

Peto­boj se svake godine održava u dru­goj zemlji. Na prvom i četvr­tom turniru pobe­dila je Hrvatska, a na dru­gom i trećem su slav­ili Slovenci. Žreb za ovo­godišnji turnir je poludirigovan.

Turnir se igra na terenu BK “Dal­matinac”, a prema najavama, reprezentacije će nas­tupiti u naj­jačim sas­tavima, u kojima će biti, između osta­log, osva­jači zlat­nih medalja sa svet­skih i evrop­skih prvenstava.

Mečevi se igraju u ter­min­ima od 9 i 15 časova.

Turnir nacija nosi ime po počas­nom predsed­niku Među­nar­o­dne boćarske fed­eracije — FIB-​e, koji je mnogo dopri­neo razvoju boćanja na ovim prostorima.

Pokrovitelj tak­mičenja je Min­istarstvo omla­dine i sporta Repub­like Srbije uz podršku Sport­skog saveza Srbije, Pokra­jin­skog zavoda za sport, Sekre­tar­i­jata za sport i omlad­inu AP Vojvo­dine, opš­tine Ruma i drugih.

ZOV PRIRODE

mladunce sove

brizni posmatračDa humanost ne poz­naje ni granice, ni godine, uver­ili smo se juče primerom naše sug­rađanke, baka Mil­ice (82). Ova duhovita baka puna životne snage i dobrih misli, obavestila nas je juče, uz pomoć ljubaznih komšija upućenih u to da je u opisu posla Tur­is­tičke orga­ni­zacije opš­tine Ruma i staranje o prirodi, da se u njenom dvorištu nalazi mladunče sove koje je prati u stopu. Nes­rećna sovica pala je sa visoke jele koja god­i­nama pravi onu preko potrebnu pri­jatnu hladov­inu u baka Mil­iči­nom dvorištu, a domaćica kuće zatekla je rano ujutru kako „trčkara“ unaokolo. Nakon raz­gov­ora sa nama, sovica je smeštena u kutiju, bezbedna od komši­jskih mačaka, a na savet i uz veliku pomoć stručn­jaka Pokra­jin­skog zavoda za zaštitu prirode, Marka Tucakova koga smo poz­vali u tu svrhu, uspeli smo da mladunče podignemo na mesto gde će ga roditelji lako pron­aći. Onda smo shvatili da naše spaša­vanje neko budno i naiz­gled mirno pos­ma­tra, a to je upravo bila odrasla sova. Iako je bilo već 11 časova, ta sova je str­pljivo čekala da njeno mladunče opet bude na sig­urnom. Uskoro smo saz­nali da je to sova utina ili mala ušara (lat. Asio otus) i da je u Srbiji retka i strogo zaštićena vrsta. Baka Mil­ica je obećala da će „pratiti razvoj situacije“, a mi da ćemo se redovno raspi­ti­vati o njenim novim gos­tima, sig­urnim u divno ure­đenom dvorištu i pod okril­jem brižne domaćice.

IV RUM­FEST 2014.

Subota, 2. avgust 2014. IV RUMFEST

Prve avgus­tovske sub­ote naš grad će ponovo biti u znaku Rum­festa, man­i­festacije koja afir­miše naš zav­ičaj kao pros­tor u kojem se odva­jkada dobro i kvalitetno jelo i pilo. Tur­is­tička orga­ni­zacija opš­tine, pod pokroviteljstvom rumske opš­tine i Pokra­jin­skog sekre­tar­i­jata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, po četvrti put orga­nizuje fes­ti­val fruško­gorskih vina i srem­skih gas­tronom­skih pre­rađev­ina i speci­jaliteta. Za tu pri­liku, će na Glavnom grad­skom trgu osvanuti Vin­ska ulica u kojoj će vinari i mesari nuditi na degustaciju i pro­daju svoje tradi­cionalne proizvode. Ovu ponudu dop­uniće i vredne sremske domaćice sa raznim vrstama slanih i slatkih kolača, karak­ter­is­tičnih za man­i­festaciju pod nazivom „Srem­ski kolač“ koja se početkom marta održava u našem gradu. Njima će se, po običaju, u zad­njem delu trga, sa svo­jim pro­da­jnim štan­dovima, pridružiti i izla­gači na Bazaru kreativnosti u orga­ni­zaciji Region­alne ženske ini­ci­ja­tive „Panonka“.

U večern­jim satima u Vin­skoj ulici će biti posebno zan­imljivo, budući da je poz­nati rum­ski gas­tronom Zoran Svirčev Svirko odlučio da sug­rađan­ima i gos­tima ponudi na degustaciju svoj novi proizvod, brendi­ranu koba­sicu „Svir­ulina“, koja bi mogla da postane zaštitni znak ne samo Rum­festa nego i ovog dela Srema, a pored toga na istom štandu pose­ti­oci će moći da uži­vaju i u Svirkovom junećem gulašu u lep­inji. Svoj udeo u fes­ti­val­skoj ponudi za degus­ta­tore imaće i Riblji restoran „Konoba“ sa ribljom čorbom i puže­vima. Ova ponuda biće besplatna za pose­ti­oce Rum­festa, od kojih se očekuje da još jed­nom potvrde svoju humanost u vidu pomoći ljudima stradalim u poplavama kroz dobro­voljne novčane priloge koje će ostavl­jati u kuti­jama na tom i štandu Tur­is­tičke organizacije.

Svoj dopri­nos ovoj man­i­festaciji daće i ovog puta članovi Udruženja Evrop­ski vin­ski vite­zovi Sveti Georgfije, najbro­jni­jeg i najak­tivni­jeg udruženja, koji ovakve pri­like koriste za afir­ma­ciju i širenje vinske kul­ture i propa­gi­ranje umerenosti u pijenju, kroz koju se u vinu uživa svim čulima.

Veliko finale ovo­godišn­jeg Rum­festa biće kon­cert grupe „Nev­erne bebe“ koja bi svo­jom muzikom tre­balo da zado­volji mlađu pub­liku ali i pri­pad­nike star­i­jih generacija.

Budući da je za 2. avgust najavl­jeno lepo vreme, a posebno ima­jući u vidu da će se na kon­cert „Nev­ernih beba“ nadovezati Pena parti na rum­skom Bregu i da je to prvi dan avgus­tovskog vašara, za očeki­vati je da će Rum­fest četvrti put zare­dom okupiti veliki broj Ruml­jana i gostiju iz okol­nih mesta na pri­jatno i veselo druženje u režiji Tur­is­tičke orga­ni­zacije opš­tine Ruma.

Sub­ota, 2. avgust 2014. IV RUMFEST

10 čas. Vin­ska ulica i Bazar kreativnosti

18 čas. SVIRKOV ŠTAND degustacija („Svir­ulina“, gulaš u lep­in­jiu, riblja čorba, puževi)

20,45 čas. Svečano otvaranje Rum­festa, Udruženje Evrop­ski vin­ski vite­zovi „Sveti Georgije“

21 čas. Kon­cert grupe „Nev­erne bebe“

Page 4 of 50

Zan­imljivosti o Rumi

Spomenik Jovanu Jovanoviću Zmaju

Da li ste znali da je prvi spomenik “Čika Jovi Zmaju” otkriven upravo u Rumi, a da ga je otkrio ni manje ni više nego Branislav Nušić

45 para­lela

Ruma se nalazi na 45 uporedniku

Vre­men­ska prognoza

Cloudy

4°C

Ruma

Cloudy

Humid­ity: 79%

Wind: 11.27 km/​h

  • 25 Nov 2014

    Partly Cloudy 6°C 2°C

  • 26 Nov 2014

    Mostly Sunny 6°C 2°C

Pri­jatelji

Kursna lista

Free busi­ness joomla tem­plates