Nas­tavak revi­tal­izacije Bare Trsko­vače

IMG_6767

Tur­is­tička orga­ni­zacija opš­tine Ruma, upravl­jač Zaštićenog staništa „Bara Trsko­vača“ nas­tavlja sa revi­tal­izaci­jom ovog područja. Putem pro­jekata dobili smo sred­stva u iznosu od 1.300.000 dinara od Pokra­jin­skog sekre­tar­i­jata za urban­izam, gra­diteljstvo i zaštitu životne sre­dine, pri čemu je 700.000 namen­jeno sanaciji i unapređenju ribljeg područja, a 600.000 dinara opre­delili smo za ure­đenje turističko-​edukativnih staza. Ovo posled­nje će obuh­vatiti i izgrad­nju još jednog objekta na Trsko­vači: zbog ras­tućeg broja ptica (trenutno ih je oko 150 vrsta) uskoro će ovo područje biti bogatije za još jednu osma­tračnicu namen­jenu upravo pos­ma­tranju ptica. Za lokalitet je određen povre­meno plavl­jen sek­tor gde je, nakon teren­skih obi­lazaka i istraži­vanja pro­cen­jeno da boravi najviše vrsta ptica moč­var­ica, te je kao takav atrak­ti­van zaljubljenicima u ptice i prirodu i sve one koji uži­vaju u ovakvom vidu turizma.

Man­i­festacija “Svetko­vanje”, Putinci


Man­i­festacija „Svetko­vanje“ orga­nizuje se povodom seoske slave Sab­ora 
Sve­tog Arhangela Gavrila, odnosno dan posle slave 27.7.2014. godine na pla­tou Mesne zajed­nice Putinci.
Mesna zajed­nica Putinci pre­poz­nala je svoju šansu u stvaranju tur­is­tičkog man­i­festa­cionog proizvoda, s obzirom da se posled­njih god­ina stremi ka tome da Vojvo­d­ina odnosno Srbija stvara tur­is­tičke ponude od sela do metro­pole kako bi svako pron­ašao sadržaj za sebe, a samim tim ekonom­ski razvoj bio jed­nak i u rural­nim i u urbanim sre­d­i­nama.
Ono što je još znača­jnije je poruka koju nosi ovakav vid man­i­festacija, a to je prenošenje tradi­cional­nih, nema­ter­i­jal­nih vred­nosti na mlađe pgen­eracije i nego­v­anje običaja našeg nar­oda. 
Uvod u „Svetko­vanje“ počeo je već u sub­otu, 19.7.2014. godine u dvorištu Osnovne škole „Dositej Obradović“ kada su naši gosti bili slikari koji su učestvoali na jednod­nevnoj likovnoj koloniji. Njima se pridružio i puti­nački umet­nički podm­ladak, odnosno deca koja su svoj let­nji ras­pust odlučila da provedu kreativno, u likovnoj radion­ici naše sug­rađanke 
Na dan slave, 26.7.2014. godine tradi­cionalno će se održati služba u crkvi od 9 i 30 časova, za kojom sledi litija kroz selo. 
Sutradan će u posle­pod­nevnim časo­vima naše vredne domaćice izneti svoje proizvode, kao kuli­narske, tako i zanatske, u čemu će im se pridružiti i Udruženje pen­zion­era i žena „PUŽ“ što će obo­gatiti man­i­festaciju i dati joj i onaj gas­tronom­sko – domaćin­ski mom­e­nat, po kome je Srem već nadaleko poz­nat. 
Sam pro­gram počinje u 18 časova defileom učes­nika, dakle, folk­lori, odnosno KUD „Žarko­vac“, KUD „Ste­van Petro­vić Brile“ Ste­janovci, KUD „Desanka Mak­si­mović“ Hrtkovci i KUD „Čigra“ Ljukovo, a zvaničan nastup počinje od 19 časova kada će se smen­ji­vati folk­lori, recita­tori Osnovne škole „Dositej Obradović“, pevačka grupa „Kra­jišnici s Fruške gore“, a za sam kraj pred­viđena je dodela zah­val­nica svima koji su pomogli man­i­festaciju, ali i sam rad Mesne zajed­nice, odnosno sela, kao i nastup književnika Đoke Fil­ipovića, koji je, možemo slo­bodno reći, pravi ambasador Puti­naca. Njemu će se pridružiti pri­jatelji iz branše, pa će zajedno zatvoriti ovo­godišnju man­i­festaciju na sebi svo­jevrstan način.
Posebnu zah­val­nost dugu­jemo Opš­tini Ruma koja je podržala man­i­festaciju „Svetko­vanje“, ali i građevin­skom pre­duzeću „Letač“ koje već dugi niz god­ina pomaže selo na najbolji način.
Na kraju vas pozi­vamo da na se pridružite 27.7 2014. godine od 18 časova da zajedno uži­vamo u man­i­festaciji „Svetkovanje“.

Kul­turno leto 2014


U orga­ni­zaciji Kul­turnog cen­tra Ruma, Gradske bib­lioteke “Atanasije Sto­jković” i Zav­iča­jnog muzeja Ruma, od 4. jula do 23. avgusta u Rumi će se održa­vati tradi­cionalna man­i­festacija Kul­turno leto 2014. Orga­ni­za­tori su pripremili kvalite­tan i raznovrstan pro­gram koji će zado­voljiti intereso­vanja svih građana. 

U fokusu muz­ičkog pro­grama je kon­cert Elek­tričnog orgazma, koji će biti održan 18. jula na Grad­skom trgu, a Ruml­jani će imati pri­liku da uži­vaju i u muzici Ansam­bla “Zorule” iz Novog Sada i kon­certu Bey­once Trib­ute benda iz Beograda. James Ran­dall iz Velike Bri­tanije održaće human­i­tarni kon­cert za poplavl­jene u selu Jamena. Što se tiče pozorišnog pro­grama, pred­viđene su dve mon­odrame, Milenka Pavlova i Jovice Jašina, pred­stava Mari Džons “Dže­povi puni kamenja” Atel­jea 212 i jedna pred­stava za decu, “Vuk i tri praseta” — Studio Teatrić iz Beograda. Zav­iča­jni muzej Ruma je u okviru Muze­jskih večeri na otvorenom pripremio izložbu slika i pro­mo­ciju knjige Branka Oreščan­ina, Veče kuglofa, Nedelju kineskog savre­menog filma, koja će biti održana od 15. do 22. avgusta i još neko­liko pro­grama. U holu Kul­turnog cen­tra Ruma biće izložene slike i vajarski radovi sa “Let­nje radion­ice 2014″ učenika rumske gim­naz­ije i Ljil­jane Vojvodić, a u avgustu će biti izložene ilus­tracije Jugoslava Vla­hovića. U posled­njoj nedelji u Rumi će gos­to­vati dr Nele Kara­jlić koji će pred­staviti auto­bi­ografiju “Fajront u Sara­jevu”.
Preuzmite kom­ple­tan pro­gram Kul­turnog leta 2014.
U slučaju lošeg vre­mena Muze­jske večeri na otvorenom i pro­grami koje je pripremila Grad­ska bib­lioteka održaće se u holu Kul­turnog cen­tra Ruma.
Pokrovitelj man­i­festacije je Opština Ruma, a tehnička podrška je Kul­turni cen­tar Ruma.
Kul­turno leto 2014 počinje 4.jula nas­tupom Tria Ever­green u dvorištu Zav­iča­jnog muzeja. Orga­ni­za­tor Večeri dobre muzike je Grad­ska bib­lioteka “Atanasije Sto­jković”. Poče­tak je u 20 sati.

Page 4 of 49

Zan­imljivosti o Rumi

Spomenik Jovanu Jovanoviću Zmaju

Da li ste znali da je prvi spomenik “Čika Jovi Zmaju” otkriven upravo u Rumi, a da ga je otkrio ni manje ni više nego Branislav Nušić

45 para­lela

Ruma se nalazi na 45 uporedniku

Vre­men­ska prognoza

Sunny

9°C

Ruma

Sunny

Humid­ity: 65%

Wind: 6.44 km/​h

  • 23 Nov 2014

    Partly Cloudy 7°C 1°C

  • 24 Nov 2014

    Sunny 8°C 1°C

Pri­jatelji

Kursna lista

Free busi­ness joomla tem­plates