STUDI­JSKA POSETA BARANJI

Studijska poseta Baranji

Studi­jska poseta Baranji, na kojoj su učestvo­vali pred­stavnici Lokalne akcione grupe SremIn, održana je od 5. do 6. juna.

Pred­stavnike LAG-​a SremIN je dočekao i poz­dravio Ivan Doboš, predsed­nik LAG-​a Baranja i gradon­ačel­nik grada Belog Man­a­s­tira, koji je pred­stavio LAG Baranja, svoje najbliže sarad­nike i napomenuo značaj i potrebu povezi­vanja malih lokalnih proizvođača, nevladinog i javnog sek­tora što upravo obezbeđuje LAG.

Stručni sarad­nik LAG-​a Baranja, mr. sc. Stanko Dabić pred­stavio je prisut­nima LAG Baranja, koja deluje neprekidno četiri godine i upoz­nao ih sa pro­ce­som izrade Lokalne razvo­jne strate­gije Baranje, viz­ijom, cil­je­vima, pri­or­ite­tima i merama u njoj. Posebno je naglasio 10 koraka u pro­cesu izrade Lokalne razvo­jne strate­gije po prin­cipu “bottom-​up”, koji se sma­tra škol­skim primerom kako se treba raditi lokalna strate­gija razvoja. U pre­da­vanju je naglašeno iskustvo sa pozivom i kri­ter­i­ju­mima za izbor ser­ti­fiko­vanih LAG-​ova u Hrvatskoj, aktivnos­tima LAG-​a koja je pro­dužena ruka Min­istarstva poljoprivrede, rib­arstva i ruralnog razvoja RH, te o poslovima i odnosima s Agen­ci­jom za plaćanja u poljoprivredi, rib­arstvu i rural­nom razvoju (APPRRR).

U vezi s razvo­jem agro i eko tur­izma nave­deni su poz­i­tivni primeri izgrad­nje pre­rađi­vačkih kapaciteta od strane povezanih proizvođača kulena i paprike, smeš­ta­jnih kapaciteta na području Bilja i etnosela Karanac, te izgrad­nja vin­skih puteva i agro­tur­is­tičkih objekata na području opš­tine Kneževi Vino­gradi, kao i na području drugih baran­jskih opština i grada Belog Manastira.

Pred­stavnici opš­tine Ruma i opš­tine Inđija pred­stavili su svoj dosadašnji rad, pro­jekte i poten­ci­jale gos­tima iz Mađarske, pred­stavnicima Region­alne razvo­jne agen­cije Baranja i grada Belog Man­a­s­tira, kako bi se u nared­nom peri­odu počelo sa plani­ran­jem i real­izaci­jom zajed­ničkih pro­jekata u okviru pro­grama preko­granične saradnje.

Studi­jska poseta je deo aktivnosti koje se sprovode sa cil­jem jačanja kapaciteta formi­ra­nog ter­i­tori­jalnog part­ner­stva, a u sklopu LEADER pro­grama koji sprovodi i finan­sira Pokra­jin­ski sekre­tar­i­jat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Stručni sem­i­nar – „Mogućnosti finan­sir­anja putem EU fon­dova“

U pros­tori­jama Tur­is­tičke orga­ni­zacije opš­tine Ruma, u peri­odu od 4. do 6. juna 2014, održan je stručni sem­i­nar pod nazivom „Mogućnosti finan­sir­anja putem EU fon­dova. Sem­i­nar je orga­ni­zo­van u sarad­nji sa Fon­dom „Evrop­ski poslovi“ Autonomne pokra­jine Vojvo­dine, a pre­davači su bili Mina Rad­milović i Tamara Glišić. Sem­i­nar su pohađalii zaposleni u Tur­is­tičkoj orga­ni­zaciji Rume, kao i koor­di­na­tor Kance­lar­ije za mlade opš­tine Ruma. Teme trod­nevnog sem­i­nara odnosile su se na sve instru­mente neophodne kod konkurisanja za pret­pris­tupnu pomoć i pro­grame preko­granične sarad­nje, kao i za pro­jekte koji se finan­sir­aju iz fon­dova Evropske unije. Svi polaznici su dobili ser­ti­fikat koji sve­doči o pohađanju sem­i­nara o mogućnos­tima finan­sir­anja putem fon­dova Evropske unije. 

Radion­ica – Edukacija orga­ni­za­tora man­i­festacija

Radionica –Edukacija organizatora manifestacija

U utorak, 3 juna 2014. godine u pros­tori­jama Kul­turnog cen­tra Ruma održana je radion­ica Srem­ski kolač u okviru pro­jekta „ Edukacija orga­ni­za­tora man­i­festacija i seoskog stanovništva“. Pro­jekat je pokrenula Tur­is­tička orga­ni­zacija Vojvo­dine, a posao real­izacije pov­eren je kon­sul­tantskoj kući Futur­izam d.o.o.

Cil­jevi pro­jekta su, između ostalih, unapređenje znanja orga­ni­za­tora man­i­festacija i seoskog stanovništva o seoskom i man­i­festa­cionom tur­izmu, ali i tehnologiji proizvod­nje prehram­benih proizvoda, vezanih za kolače, peciva i testa, mar­ketingu i brendi­ranju proizvoda koji se dis­tribuiraju putem man­i­festacije „Srem­ski kolač“.

Pre­davači su bili: prof. dr Đorđe Psodorov sa Naučnog insti­tuta za prehram­bene tehnologije u Novom Sadu, prof. dr Anton Puškarić sa Insti­tuta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu i dr Miloš Ćuru­vija iz kon­sul­tantske kuće Futur­izam d.o.o. iz Novog Sada.

Logis­tičku i tehničku podršku pružili su Tur­is­tička orga­ni­zacija opš­tine Ruma i Kul­turni cen­tar Ruma.

Gosti radion­ice su bila udruženja žena sa područja Srema i Sred­nja poljoprivredna prehram­bena škola „Ste­van Petro­vić — Brile” Ruma.

Page 4 of 48

Zan­imljivosti o Rumi

Spomenik Jovanu Jovanoviću Zmaju

Da li ste znali da je prvi spomenik “Čika Jovi Zmaju” otkriven upravo u Rumi, a da ga je otkrio ni manje ni više nego Branislav Nušić

45 para­lela

Ruma se nalazi na 45 uporedniku

Vre­men­ska prognoza

Mostly Cloudy

13°C

Ruma

Mostly Cloudy

Humid­ity: 63%

Wind: 6.44 km/​h

  • 24 Oct 2014

    Partly Cloudy 12°C 7°C

  • 25 Oct 2014

    AM Clouds/PM Sun 12°C 5°C

Pri­jatelji

Kursna lista

Free busi­ness joomla tem­plates