Stručni sem­i­nar – „Mogućnosti finan­sir­anja putem EU fon­dova“

U pros­tori­jama Tur­is­tičke orga­ni­zacije opš­tine Ruma, u peri­odu od 4. do 6. juna 2014, održan je stručni sem­i­nar pod nazivom „Mogućnosti finan­sir­anja putem EU fon­dova. Sem­i­nar je orga­ni­zo­van u sarad­nji sa Fon­dom „Evrop­ski poslovi“ Autonomne pokra­jine Vojvo­dine, a pre­davači su bili Mina Rad­milović i Tamara Glišić. Sem­i­nar su pohađalii zaposleni u Tur­is­tičkoj orga­ni­zaciji Rume, kao i koor­di­na­tor Kance­lar­ije za mlade opš­tine Ruma. Teme trod­nevnog sem­i­nara odnosile su se na sve instru­mente neophodne kod konkurisanja za pret­pris­tupnu pomoć i pro­grame preko­granične sarad­nje, kao i za pro­jekte koji se finan­sir­aju iz fon­dova Evropske unije. Svi polaznici su dobili ser­ti­fikat koji sve­doči o pohađanju sem­i­nara o mogućnos­tima finan­sir­anja putem fon­dova Evropske unije. 

Radion­ica – Edukacija orga­ni­za­tora man­i­festacija

Radionica –Edukacija organizatora manifestacija

U utorak, 3 juna 2014. godine u pros­tori­jama Kul­turnog cen­tra Ruma održana je radion­ica Srem­ski kolač u okviru pro­jekta „ Edukacija orga­ni­za­tora man­i­festacija i seoskog stanovništva“. Pro­jekat je pokrenula Tur­is­tička orga­ni­zacija Vojvo­dine, a posao real­izacije pov­eren je kon­sul­tantskoj kući Futur­izam d.o.o.

Cil­jevi pro­jekta su, između ostalih, unapređenje znanja orga­ni­za­tora man­i­festacija i seoskog stanovništva o seoskom i man­i­festa­cionom tur­izmu, ali i tehnologiji proizvod­nje prehram­benih proizvoda, vezanih za kolače, peciva i testa, mar­ketingu i brendi­ranju proizvoda koji se dis­tribuiraju putem man­i­festacije „Srem­ski kolač“.

Pre­davači su bili: prof. dr Đorđe Psodorov sa Naučnog insti­tuta za prehram­bene tehnologije u Novom Sadu, prof. dr Anton Puškarić sa Insti­tuta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu i dr Miloš Ćuru­vija iz kon­sul­tantske kuće Futur­izam d.o.o. iz Novog Sada.

Logis­tičku i tehničku podršku pružili su Tur­is­tička orga­ni­zacija opš­tine Ruma i Kul­turni cen­tar Ruma.

Gosti radion­ice su bila udruženja žena sa područja Srema i Sred­nja poljoprivredna prehram­bena škola „Ste­van Petro­vić — Brile” Ruma.

Man­i­festacija “Dani Vojvo­dine u Beogradu“


Man­i­festacija “Dani Vojvo­dine u Beogradu” se već drugi put održava i polako pre­rasta u tradi­cionalni događaj. Biće održani u Beogradu na Trgu Nikole Pašića (plato ispred Doma Sindikata), 31. maja od 11.00h do 19.00h. Na štan­dovima će se pred­staviti tur­is­tičke orga­ni­zacije iz Vojvo­dine, vojvođan­ski vinari, salašari sa tradi­cional­nim speci­jalite­tima, tradi­cionalne ženske rukotvorine, Aso­ci­jacija za ruralni tur­izam Vojvo­dine. Ove godine će i Tur­is­tička orga­ni­zacija opš­tine Ruma uzeti svoje učešće na ovoj man­i­festaciji. Ovom pri­likom Vas pozi­vamo da uveličate ovaj događaj i posetite nas na našem štandu.

Page 4 of 47

Zan­imljivosti o Rumi

Spomenik Jovanu Jovanoviću Zmaju

Da li ste znali da je prvi spomenik “Čika Jovi Zmaju” otkriven upravo u Rumi, a da ga je otkrio ni manje ni više nego Branislav Nušić

45 para­lela

Ruma se nalazi na 45 uporedniku

Vre­men­ska prognoza

Light Rain

19°C

Ruma

Light Rain

Humid­ity: 93%

Wind: 3.22 km/​h

  • 20 Sep 2014

    Rain Late 23°C 16°C

  • 21 Sep 2014

    Rain/Thunder 23°C 16°C

Pri­jatelji

Kursna lista

Free busi­ness joomla tem­plates