Zav­iča­jni muzej Ruma

Etnološko odeljenje Zavičajnog muzeja Ruma - foto: Vera Dimov

Riznica istori­jskog bogat­stva nar­oda koji su živeli na ovim pros­torima nalazi se u Zav­iča­jnom muzeju u Rumi. Muze­jski fond čini više od 10.000 eksponata u sas­tavu arhe­ološkog, etnološkog, istori­jskog i likovnog odeljenja.

Zavičajni muzej RumaZav­iča­jni muzej Ruma osno­van je 1962. godine kao zav­iča­jna muze­jska zbirka. Deceniju kas­nije, 1972. godine, menja naziv u „Muzej u Rumi”, da bi 1979. godine dobio današnji naziv – „Zav­iča­jni muzej Ruma”. Objekat Zav­iča­jnog muzeja u Rumi je pod zaštitom države, kao nepokretno kul­turno dobro od velikog značaja. Zgrada današn­jeg muzeja podignuta je 1772. godine, sred­stvima barona Marka Pejače­vića kao nje­gova zadužbina, a za potrebe niže gim­naz­ije. Zgrada danas pred­stavlja jedin­stven primer „graničarske arhitek­ture” u Rumi. Kao nepokretno kul­turno dobro od velikog značaja vodi se od 30. decem­bra 1991. godine.

U sas­tavu muzeja nalazi se i stručna bib­lioteka sa velikim fon­dom knjiga. Muzej raspo­laže sa 500 m² izložbenog pros­tora u kome su smeštene dve stalne postavke: u prizemlju se nalaze arhe­ološka, istori­jska i etnološka postavka, a na spratu je smeštena likovna postavka koja se sas­toji od dva legata (slikara i grafičara Milivoja Niko­la­je­vića i slikara akvareliste dr Romana Soretića). U pros­torima ovih legata tokom godine se održavaju umet­ničke i druge tem­atske izložbe. Muzej je bio domaćin i mnogih kul­turnih man­i­festacija koje nisu vezane za nje­govu delat­nost, kao što su modne revije, kon­certi, pes­ničke večeri… Pored toga, izdavač je i godišnje muze­jske pub­likacije „Zbornik Zav­iča­jnog muzeja”, koja je počela da se štampa 1997. godine. Takođe, orga­ni­za­tor je i likovne kolonije „Borko­vac”, koja se održava od 1968. godine i pred­stavlja jednu od najs­tar­i­jih likovnih kolonija u Srbiji.

Arhe­ološko odel­jenje Zav­iča­jnog muzeja sas­toji se iz intere­sant­nih zbirki: prais­tori­jska, antička, sred­njevekovna,Figurina "Blizanci" planovi i karte, oružje, nakit. Raspo­laže sa više hil­jada primer­aka inven­tarisanog i studi­jskog materijala.

Istori­jsko odel­jenje Zav­iča­jnog muzeja sas­toji se iz zbirki: plakati, peri­odika, fotografija, mape i planovi, doku­menti, stare i retke knjige, oružje i oprema, razni pred­meti i studi­jske zbirke. U okviru odel­jenja pos­toji i studi­jska zbirka.

Likovno odel­jenje Zav­iča­jnog muzeja: spomen zbirka Milivoja Niko­la­je­vića, spomen zbirka dr Romana Soretića, zbirka „Kolonije Borko­vac”, zbirka Galer­ije Zav­iča­jnog muzeja Ruma, spomen zbirka Branislava Makeša, spomen zbirka Milana Laješića, spomen zbirka Fedora Feđe Soretića.

Etnološko odel­jenje Zav­iča­jnog muzeja je sa aktivnim radom počelo 2003. godine i trenutno raspo­laže sa oko pet stotina pred­meta. Etnološko odel­jenje sas­toji se iz zbirki: pokućstvo, poljoprivreda, tek­stil i zanati. U okviru muzeja nalazi se i stručna bib­lioteka koja spada u speci­jal­i­zo­vane bib­lioteke i broji 3.670 knjiga. To su, uglavnom, pub­likacije iz arhe­ologije, etnologije, istorije i istorije umet­nosti. Pored nave­denog, ona pose­duje i vredne stare i retke knjige, zav­iča­jnu kolek­ciju, znača­jne encik­lo­pe­dije i bib­li­ografske jedinice, mono­grafije, kat­a­loge izložbi, zbirki, vodiče… Iako je zatvorenog tipa, bib­lioteka izlazi u sus­ret stu­den­tima, naučnim i kul­turnim rad­nicima kojima su potrebne pub­likacije iz oblasti koje ona pokriva.

Rimoka­tolička crkva Uzvišenje Sve­tog Križa

Glavni oltar u crkvi

Rimokatolička crkva Uzvišenje Svetog KrižaKra­jem 18. veka u Rumi je pos­to­jala rimoka­tolička crkva, na mestu gde seOrgulje, starije i od crkve i danas nalazi, ali od drveta, i nedo­voljno velika da primi sve vernike. Bila je bez tornja i ukrasa, jed­nos­tavna i skromna, i više je ličila na ambar nego na crkvu. Pored nje se od čerpića i trske, manja nego sel­jačka kuća, nalazila kuća župnika. Stoga je, zala­gan­jem nasled­nika barona Marka Pejače­vića, osni­vača grada, 1813. godine sagrađena nova crkva Uzvišenje Sve­tog Križa, koja je mogla da primi i do 2.000 vernika, a uz nju i župni dvor za sveštenika. Crkva je jed­no­brodna kla­sicis­tička građev­ina, ori­jen­ti­sana u pravcu sever – jug. Pred­stavu Uzvišenje Sve­tog Križa, koja se nalazi na glavnom oltaru, ura­dio je Vin­sens Dojčer. Bogorod­ica Imaku­lata i Sv. Ivan Nepo­muk, radovi su nepoz­natih autora, dok je za oslika­vanje Sv. Ven­dalina bio angažo­van Kon­stan­tin Pan­telić, a za Blagovesti mađarski slikar Pešk­ija. Kao kuri­ozitet izd­va­jamo i orgulje koje su kupljene u Beču i star­ije su od same crkve 5 god­ina, ali one, nažalost, danas nisu u funkciji. U sep­tem­bru 2013. godine svečano je obeleženo 200 god­ina njenog postojanja.

Man­i­festacija „BASIJANA-​RIMSKI GRAD

Plakat manifestacijeMan­i­festacija „BASIJANA-​RIMSKI GRAD“ održaće se u sub­otu 6.12.2014. u 12 časova u Domu kul­ture u Putincima. 

Pro­gram manifestacije:

  1. Masken­bal za decu i odrasle, tema maski: rim­ska garder­oba; muška (vojnici, glad­i­ja­tori, imper­a­tori…), ženska garder­oba (rimske dame). U obe kat­e­gorije dodelji­vaće se nagrade za prvo, drugo i treće mesto. Pri­java se može izvršiti u Mes­noj kance­lar­iji, ulica Ive Lole Rib­ara 6, ili na tele­fon: 022/​441 – 215
  2. „Priča o Basijani“ – Promocija knjige spisateljice Branke Pantelić
  3. „Basi­jana – Rim­ski grad“ – Predavanje u kom će učestvo­vati pred­stavnici Zav­iča­jnog muzeja Ruma i Tur­is­tičke orga­ni­zacije opš­tine Rume 

Orga­ni­za­tor ove man­i­festacije je Udruženje pen­zion­era i žena „Puž“ Putinci, a pokrovitelj je Pokra­jin­ski sekre­tar­i­jat za privredu, zapošl­ja­vanje i ravno­pravnost polova.

Page 4 of 56

Zan­imljivosti o Rumi

Spomenik Jovanu Jovanoviću Zmaju

Da li ste znali da je prvi spomenik “Čika Jovi Zmaju” otkriven upravo u Rumi, a da ga je otkrio ni manje ni više nego Branislav Nušić

45 para­lela

Ruma se nalazi na 45 uporedniku

Vre­men­ska prognoza

Mist

5°C

Ruma

Mist

Humid­ity: 97%

Wind: 3.22 km/​h

  • 1 Mar 2015

    AM Clouds/PM Sun 14°C 3°C

  • 2 Mar 2015

    Mostly Cloudy 14°C 7°C

Pri­jatelji

Kursna lista

Free busi­ness joomla tem­plates