Mul­ti­Trans

Održana Opštin­ska smo­tra folk­lornog stvar­alaštva

Održana Opštinska smotra folklornog stvaralaštva

U nedelju 26. 04. 2015. godine u Velikoj dvo­rani Kul­turnog cen­tra održana je Opštin­ska smo­tra folk­lornog stvar­alaštva. Ovog puta za dečije sas­tave i izvorne grupe. Na smotri su učestvo­vali ANIP „Branko Radiče­vić“ sa svo­jim priprem­nim sas­tavom i KUD „Kra­jišnik“ sa svo­jom izvornom grupom. Obe grupe su uspešno izvele svoje nas­tupe i upućene su na dalje tak­mičenje.
Pripremni sas­tav ANIP-​a će učestvo­vati na zon­skoj smotri u Srem­skoj Mitro­vici koja će biti održana 17. maja 2015, a KUD „Kra­jišnik“ na zon­skoj smotri izvornog stvar­alaštva u Pećincima koja se održava 27. juna 2015.
Selek­tor Opštinske smotre bila je Dajana Kostić, kore­ograf iz Stare Pazove.

Cik­lus norveškog filma

Ciklus norveškog filma

U sarad­nji sa Ambasadom Kral­jevine Norveške i Norveškim film­skim insti­tu­tom Vorky Tim Ruma pred­stavlja Cik­lus norveškog filma.
26. april, Veliki hol KC-​a, 20.00
- Pobuna u Kau­tokeinu
27. april, Veliki hol KC-​a, 20.00
- Čovek koji je voleo Ingve
28. april, Veliki hol KC-​a, 20.00
- Vegas
30. april, Veliki hol KC-​a, 20.00
- Devo­jka sa pomorandžama
Više infor­ma­cija o fil­movima možete proči­tati na blogu Vorky Tima Ruma.

Izložba Mil­jane Drašković

Izložba Miljane Drašković

U Zav­iča­jnom muzeju Ruma, u četvr­tak 23. maja u 18.30 časova, otvara se samostalna izložba slikarke Mil­jene Drašković iz Užica.

Izloženo je više od 50 dela nastalih uglavnom tokom posled­nje decenije. U svom vizuelno pre­poz­natljivom, orig­i­nal­nom slikarskom maniru tem­atski obrađuje stara srp­ska groblja kao, ponekad, jedine sve­doke bivstvo­vanja — života i stradanja ovog nar­oda. Kao pose­ban seg­ment — po kome je naz­vana čitava izložba „O ratu i ustanku“ crtačkom i stil­skom vir­tuoznošću umet­nički pred­stavlja Alban­sku gol­gotu srpske vojske, čija se sto­godišn­jica obeležava ove godine.

Izložba Mil­jane Drašković otvara se u čast obeleža­vanja sto­godišn­jice Velikog rata i dvesto­godišn­jice Dru­gog srp­skog ustanka.

Page 4 of 64

Zan­imljivosti o Rumi

Spomenik Jovanu Jovanoviću Zmaju

Da li ste znali da je prvi spomenik “Čika Jovi Zmaju” otkriven upravo u Rumi, a da ga je otkrio ni manje ni više nego Branislav Nušić

45 para­lela

Ruma se nalazi na 45 uporedniku

Tur­is­tička orga­ni­zacija na Facebook-​u

SFb­Box by web­site

Vre­men­ska prognoza

Rain

14°C

Ruma

Rain

Humid­ity: 99%

Wind: 20.92 km/​h

  • 25 May 2015

    AM Clouds/PM Sun 19°C 12°C

  • 26 May 2015

    Showers 20°C 11°C

Pri­jatelji

Kursna lista

Free busi­ness joomla tem­plates