Mul­ti­Trans

Kon­cert rum­skih ben­dova 2015.

"Koncert rumskih bendova 2015"

Omladin­ski savet Ruma kra­jem sep­tem­bra 2015. godine orga­nizuje tradi­cionalni “Kon­cert rum­skih ben­dova 2015″. Svi zain­tereso­vani ben­dovi i izvođači rumske opš­tine koji žele da uzmu učešće na ovom kon­certu mogu da se pri­jave u inbox face­book pro­fila Doma omla­dine Ruma ili na tele­fon Omladin­skog saveta Rume. Potrebno je dostaviti samo ime benda ili izvođača i kon­takt tele­fon nekog od članova, a nakon toga će pri­javl­jeni biti kon­tak­ti­rani od strane Doma omla­dine Ruma gde će dobiti detaljne infor­ma­cije o kon­certu. Sve infor­ma­cije u vezi sa kon­cer­tom mogu se takođe dobiti i na tele­fon Omladin­skog saveta Rume 022÷473953.

9. Među­nar­o­dni fes­ti­val folk­lora “Deca čuvari tradi­cije – Đeram”

9. Međunarodni festival folklora “Deca čuvari tradicije – Đeram”

U sub­otu, 23. maja, u Žarkovcu, selu rumske opš­tine, biće održan 9. Među­nar­o­dni fes­ti­val folk­lora “Deca čuvari tradicije – Đeram”.

Svečani defile učes­nika počeće u 18 časova, a poče­tak pro­grama zakazan je za 18:30h ispred Doma kulture.

Na fes­ti­valu će učestvo­vati 5 kulturno-​umetničkih druš­tava iz naše zemlje i zemalja u okruženju: KUD “Branko Radiče­vić” Sirig, Slo­vačko kulturno-​umetničko društvo “Zvonel” Kulpin, Srp­sko kulturno-​umetničko društvo “Jovan Jovanović Zmaj” iz Bjelog Brda u Hrvatskoj, KUD “Sretenje” iz Rogat­ice u Bosni i Herce­govini i domaćin KUD “Žarko­vac”. Na Fes­ti­valu, koji je revi­jalnog karak­tera, svaki ansambl izvešće po dve koreografije.

Rum­ska vod­ica u Borkovcu

Rumska vodica u Borkovcu

Traga o podizanju, opre­manju i osvećenju Vodice u Borkovcu našli smo u listu „Radikal“, glasila Srpske radikalne stranke, vlas­nik i izdavač dr Žarko Miladi­nović, koji je izlazio jed­nom nedeljno i to petkom. U broju pet­naest iz 1908. godine na trećoj strani kratka vest:

„Borko­vac je malo pri­jatno mes­tance u blizini Rume. U dolin­ici, daleko od gradske prašine, usred livade izvire potočić, okolo su šljivici i vino­gradi. Od uvek rado ovamo su dolazili Ruml­jani, a oso­bito ženski svet, da se u lepoj prirodi osveži i odmori. Na sre­dorusu (7. maja, po starom kalen­daru) dolazi ovamo svet, kao na slavu. Pa tako je bilo i ove godine. Neko­liko zauz­imljivih gospođa pobrin­uše se, te oprav­iše kućicu nad izvorom, a poz­vaše g. A. Kostića, sveštenika da tog dana tamo drži bogosluženje. Sveta je bilo pril­ično mnogo, liturgija je održana u devet sati pre podne, a posle podne se razvila ani­mi­rana zabava, na otvorenom polju i svežem zraku. Ko poz­naje Rumu u let­nje doba, zna kako je u njoj vrlo teško naći zraka nena­pun­jenog praši­nom, taj će najbolje znati, koliko vredi ovakvo mes­tašce. Čujemo da su gospođe sas­tavile zbor i pre­duzele korake, da to mesto osig­u­raju za ovakve izlete, jer vlas­nik je zemljišta naše trgov­išno poglavarstvo. Želimo im uspeh!“

Read more: Rum­ska vod­ica u Borkovcu

Page 4 of 67

Zan­imljivosti o Rumi

Spomenik Jovanu Jovanoviću Zmaju

Da li ste znali da je prvi spomenik “Čika Jovi Zmaju” otkriven upravo u Rumi, a da ga je otkrio ni manje ni više nego Branislav Nušić

45 para­lela

Ruma se nalazi na 45 uporedniku

Tur­is­tička orga­ni­zacija na Facebook-​u

SFb­Box by web­site

Vre­men­ska prognoza

Mostly Cloudy

18°C

Ruma

Mostly Cloudy

Humid­ity: 82%

Wind: 0 km/​h

  • 3 Jul 2015

    Sunny 30°C 14°C

  • 4 Jul 2015

    Sunny 31°C 17°C

Pri­jatelji

Kursna lista

Free busi­ness joomla tem­plates