Mul­ti­Trans

XI “Srem­ski kolač” — subota 7. mart

XI "Sremski kolač"

Tradi­cionalna man­i­festacija “I kad prođu slave ostaje kolač”, održaće se po 11. put u Rumi, u sub­otu 7. marta. Nov­ina u odnosu na prethodnu god­inu je da će man­i­festacija, poz­nata i kao “Srem­ski kolač”, održati u Hotelu “Park”. Poče­tak je zakazan za 10 časova.

Man­i­festacija imа zа cilj izbor nаjlepšeg trаdicionаlnog srem­skog kolаčа. Idejа o njenom orga­ni­zovanju nаstаlа je kаo rezultаt težnje dа se otrgne od zаborаvа i sаčuvа zа budućnost jedаn deo sremаčke trаdicije. Ovom mаnifestаcijom želi dа se istаkne znаčаj kolаča, аli i dа se odа priznаnje i zаhvаnlost našim bаkаmа, mаjkаmа i svim vred­nim i nese­bičnim Sremicаmа, koje sa velikim umećem mese raznovrsne kolače ne žаleći trudа i ne očeku­jući pohvаle. Znаčаj žene i ženske umešnosti i veš­tine u stvаrаnju potencijаlnog tur­is­tičkog brendа -„Srem­ski kolаč” je od primаrne vаžnosti.

Mаnifestаcijа imа revijаlni i tаkmičаrski kаrаkter. Prаvo učešćа imаju pojed­inci, aktivi i udruženjа ženа kаo i pekаre. U tаkmičаrskom delu se boduju prijаvljeni kolаči u kаtegoriji slаn, slаdаk i slаvski kolаč. Tаkođe se ocen­juje i etno postаvkа (аrаnžirаnje) trpeze.
Orga­ni­za­tor man­i­festacije je Tur­is­tička agen­cija „Panon­ija turs“, a pokrovitelj je Opština Ruma. Tehničku podrška pružiće Tur­is­tička orga­ni­zacija opš­tine Ruma.

„Divan je kićeni Srem“ na 37. Sajmu tur­izma u Beogradu

Štand Turističke organizacije opštine Ruma

Za raz­liku od prethod­nih god­ina u kojima su tur­is­tičke orga­ni­zacije srem­skih opština pro­mo­visale svoje tur­is­tičke poten­ci­jale na zajed­ničkom štandu Tur­is­tičke orga­ni­zacije Vojvo­dine, da bi tek po koja bila u prilici da se samostalno pred­stavi na posebno zaku­pljenom štandu, na ovo­godišn­jem Među­nar­o­d­nom sajmu tur­izma u Beogradu Sremci su nas­tupili na zajed­ničkom pros­toru pod prov­erenim sloganom „Divan je kićeni Srem“.

Promocija ZS "Bara Trskovača"Na ukusno ure­đenom štandu, za čega je bila zadužena Tur­is­tička orga­ni­zacijaZajednički štand svih turističkih organizacija u Sremu opš­tine Inđija, domini­rale su bela, plava i zelena boja, sa tur­is­tičkom kar­tom našeg regiona i po tri velike fotografije karak­ter­is­tične za Sremske Karlovce, Inđiju, Staru Pazovu, Irig, Pećince, Šid, Srem­sku Mitro­vicu i Rumu, uz nadaleko vidljiv drveni putokaz koji je ukazi­vao na najz­nača­jnije tur­is­tičke destinacije.

Živko Rajaković, Udruženje "Rimski dani", HrtkovciZajed­nički nastup srem­skih opština bio je tem­atskog karak­tera. Tako su se prvog dana pred­viđenog za eko i aktivni tur­izam pred­stavili Pokreti goranaČarls Keter i gošća iz Stare Pazove Vojvo­dine i Srem­skih Karlovaca, prikazan je film o Obed­skoj bari i ser­ija fotografija o Bari Trsko­vači. Drugi dan sajma koji je na srem­skom štandu bio rez­ervisan za kul­turu i tradi­ciju pro­tekao je u pod­sećanju na drevni grad Sir­mium, a zatim i na Kupinik i prve srpske despote u Sremu u režiji tur­is­tičkih orga­ni­zacija Sremske Mitro­vice i Peći­naca, dok su Staropa­zovčani, u ime domaćina, ugos­tili raspe­vane i razi­grane goste iz Kube. Rum­ska orga­ni­zacija je u znak sećanja na antička vre­mena pred­stavila Udruženje „Rim­ski dani“ iz Hrtko­vaca i istoimenu man­i­festaciju, svoj pro­mo­tivni film, a zatim i film „Yan­kee Doo­dle Went to Ser­bia“, uz pris­ustvo glavnog aktera Amerikanca Čarlsa Ketera, koji je naišao na zapaženo intereso­vanje prisut­nih. Uz uobiča­jenu afir­ma­ciju tur­is­tičke ponude, treći i četvrti dan bili su rez­ervisani za gas­tronomiju, tako da su se i na tom planu Sremci pokazali u najlepšem svetlu, jer su pri­mamljive mirise i ukuse dop­unili i zvuci tam­bure orkestra iz Kupinova. Rum­ska orga­ni­zacija je na gas­tro dan­ima prigod­nim speci­jalite­tima pred­stavila Restoran „Vulin“ i man­i­festaciju „Srem­ski kolač“.

Po rečima poseti­laca i pred­stavnika tur­is­tičkih orga­ni­zacija Srema zajed­nički nastup na Sajmu tur­izma u Beogradu bio je umno­gome efek­t­niji od rani­jih poje­d­i­načnih nas­tupa, tako da će Sremci i na nared­nim sličnim man­i­festaci­jama biti zajedno, trudeći se da taj nastup obo­gate prigod­nim sadrža­jima koji privlače pažnju posetilaca.

Nastup TOO Ruma na Sajmu tur­izma u Beogradu

Pozi­vamo Vas na 37. Među­nar­o­dni sajam tur­izma ITF u Beogradu koji se održava od 19 – 22. feb­ru­ara 2015. godine.

Po prvi put Tur­is­tička orga­ni­zacija opš­tine Ruma pred­staviće se na zajed­ničkom štandu sa ostalim tur­is­tičkim orga­ni­zaci­jama Srema u okviru štanda Tur­is­tičke orga­ni­zacije Vojvo­dine - Hala četiri beograd­skog sajma.

Svaki dan sajma na štandu tur­is­tičkih orga­ni­zacija Srema biće tem­atski, a shodno unapred određenoj temi sve pose­ti­oce očekuju bogati i zan­imljivi sadržaji u duhu tur­is­tičke ponude regiona.

19. feb­ruar (četvrtak) — EKO dan
20. feb­ruar (petak) — KULTURATRADI­CIJA
21. feb­ruar (subota) — GASTRONOMIJA

22. feb­ruar (nedelja) — GASTRONOMIJA

Prvog dana sajma u okviru eko dana Tur­is­tička orga­ni­zacija opš­tine Ruma pred­staviće Zaštičeno stanište „Bara Trsko­vača“. Za petak je, u okviru kul­ture i tradi­cije, pred­viđeno pred­stavl­janje udruženja i man­i­festacije „Rim­ski dani“ u Hrtkovcima i pro­jek­cija filma „Yan­kee Doo­dle Went to Ser­bia“. Prezentacija man­i­festacije „Srem­ski kolač“ održaće se u sub­otu, trećeg dana sajma, a za oba gas­tro dana plani­rano je da se na našem štandu pro­movišu proizvođači tradi­cional­nih mes­nih pre­rađev­ina karak­ter­is­tičnih za ovo podneblje.

Page 4 of 59

Zan­imljivosti o Rumi

Spomenik Jovanu Jovanoviću Zmaju

Da li ste znali da je prvi spomenik “Čika Jovi Zmaju” otkriven upravo u Rumi, a da ga je otkrio ni manje ni više nego Branislav Nušić

45 para­lela

Ruma se nalazi na 45 uporedniku

Tur­is­tička orga­ni­zacija na Facebook-​u

SFb­Box by web­site

Vre­men­ska prognoza

Partly Cloudy

5°C

Ruma

Partly Cloudy

Humid­ity: 91%

Wind: 6.44 km/​h

  • 18 Apr 2015

    Clear 11°C 3°C

  • 19 Apr 2015

    Mostly Sunny 16°C 3°C

Pri­jatelji

Kursna lista

Free busi­ness joomla tem­plates