5. JUBI­LARNA RUM­SKA ŠTRA­PARI­JADA


Štra­pari­jada je svo­jevrsna izložba vučnih konja, tačnije, to je tak­mičenje u izvlačenju sta­bala. Pre zvaničnog dela u kojem vučni konji treba da povuku teška debla, održava se i defile ovih snažnih život­inja. Štra­pari­jada je izvorno nastala u Zapad­noj Bosni, odakle se prošir­ila na susednu Hrvatsku i Srbiju. Malo je poz­nato da je upravo orga­ni­za­tor, Milomir Đokanović, pre tačno pet god­ina započeo održa­vanje ove man­i­festacije u Srbiji. Idući nje­govim stopama, ljudi širom Srbije počeli su da orga­nizuju pomenutu manifestaciju.

Štra­pari­jada se kod nas orga­nizuje svake godine u trećoj nedelji maja meseca. Ove godine je došlo do odla­ganja man­i­festacije zbog vre­men­skih uslova. Štra­pari­jada će biti održana 15.juna.. Plakat možete pogle­dati OVDE

8. Među­nar­o­dni fes­ti­val “Deca čuvari tradi­cije — Đeram“U sub­otu, 10. maja, u Žarkovcu, selu rumske opš­tine, biće održan 8. Među­nar­o­dni fes­ti­val folk­lora “Deca čuvari tradicije — Đeram”.

Svečani defile učes­nika zakazan je za 17 časova, a poče­tak pro­grama zakazan je za 18 časova u porti crkve Sve­tog Ilije.

Na fes­ti­valu će učestvo­vati 6 kulturno-​umetničkih druš­tava iz naše zemlje i zemalja u okruženju: KUD “Seferin” Deronje, KUD “Mla­dost” iz Trpinja u Hrvatskoj, KUD “Ilićka” Brčko, KUD “Krušik” Val­jevo, AKUD “Prota Sve­tozar Vlaškalić” Mošorin i KUD “Žarko­vac”. Gosti fes­ti­vala su ansam­bli iz Brčkog i Val­jeva, dok su ostali ansam­bli već nas­tu­pali na ovoj man­i­festaciji. Na Fes­ti­valu, koji je revi­jalnog karak­tera, svaki ansambl izvešće po dve koreografije.

Dodel­jeni ser­ti­fikati “Veš­tine i tehnike vođenja tur­is­tičkih grupa”

U orga­ni­zaciji Tur­is­tičkih orga­ni­zacija opština Inđija i Ruma, u tra­janju od 6 dana, u mesecu martu, održana je obuka pod nazivom “Kako savla­dati tehnike i veš­tine vođenja tur­is­tičkih grupa”. Obuku je vodila dr Ivana Ćuru­vija, licen­ci­rani trener Svet­skog udruženja tur­is­tičkih vodiča - WFTGA.

Nakon završene obuke, 16. aprila 2014. godine u pros­tori­jama Opš­tine Inđija dodel­jeni su ser­ti­fikati. Od pet­naest polaznika obuke za tur­is­tičke vodiče, njih jedanaest završilo je obuku. 
Ostale fotografije možete pogle­dati OVDE

Page 4 of 45

Zan­imljivosti o Rumi

Spomenik Jovanu Jovanoviću Zmaju

Da li ste znali da je prvi spomenik “Čika Jovi Zmaju” otkriven upravo u Rumi, a da ga je otkrio ni manje ni više nego Branislav Nušić

45 para­lela

Ruma se nalazi na 45 uporedniku

Vre­men­ska prognoza

Mostly Cloudy

21°C

Ruma

Mostly Cloudy

Humid­ity: 91%

Wind: 11.27 km/​h

  • 22 Jul 2014

    Thunderstorms 27°C 17°C

  • 23 Jul 2014

    Thunderstorms 25°C 17°C

Pri­jatelji

Kursna lista

Free busi­ness joomla tem­plates