Mul­ti­Trans

RU FOAM FEST 6 — Bang La Decks & Niki Belucci u Rumi!

RU FOAM FEST 6 - Bang La Decks & Niki Belucci u Rumi!

Rum­ski Foam­fest, najveći fes­ti­val elek­tronske muzike u Sremu, održaće se u sub­otu, 1. avgusta, na dobro poz­na­toj lokaciji – sport­skim teren­ima „Breg“, sa početkom u 21 čas, a završetkom u ranim jutarn­jim časovima.

Oni koji su već poseći­vali ovaj muzičko-​vizuelni spek­takl znaju da ECOr­ga­ni­za­tion, orga­ni­za­tor ove man­i­festacije, ne prop­ušta pri­liku da priredi nez­ab­o­ra­van i jedin­stven spek­takl kroz sklop sja­jne muzike, vrhunske vizuelizacije i ogromne količine pene za kupanje, koja pred­stavlja savršenu zabavu za vrele let­nje dane.

Na velikoj bini ovo­godišn­jeg fes­ti­vala, obožavaoce elek­tronske muzike čeka pravo uži­vanje! Pored bro­jnih domaćih majs­tora ove muzike, moći će da pris­ustvuju i nas­tupu dva svet­ski poz­nata izvođača – Niki Bel­luci i Bang La Decks!

Read more: RU FOAM FEST 6 — Bang La Decks & Niki Belucci u Rumi!

5. Bostani­jada u Dobrincima

Fotografija sa prošlogodišnje Bostanijade - foto: Aleksandar Bilić

Prva Bostani­jada u ovom vojvođan­skom selu orga­ni­zo­vana je još 1987. godine i bila je prva u Jugoslaviji.

Za ovo­godišnju Bostani­jadu domaćini su pripremili bogat i raznovrstan pro­gram. Prava svečanost će početi u sub­otu, u 17 časova. Osim klasičnih događanja na man­i­festaciji ove vrste, tak­mičenja će biti u sledećim disciplinama:

– za najbolju štrudlu

– za najveću lubenicu

– za najveću dinju

– za najs­lađu dinju

– pucanje bičem

– duvanje u brašno

– nad­vlačenje konopca

– kuvanje kotlića

Za pobed­nike domaćini su spremili vredne nagrade.

Read more: 5. Bostani­jada u Dobrincima

Šta Trsko­vača krije?

Istraživanja na Bari Trskovači

Nakon pot­pi­si­vanja deklaracije i pris­tu­panja među­nar­o­d­noj mreži „SAVA­PARKS“, ter­ena na temu imple­mentacije pro­jekta izrade studije novog vodnog režima i sanacije vlažnih livada, ekološki tim Tur­is­tičke orga­ni­zacije opš­tine Ruma nas­tavlja radove na unapređenju Zaštićenog staništa „Bara Trsko­vača“ (Platičevo). Stručn­jaci Pokra­jin­skog zavoda za zaštitu prirode i Prirodno – matem­atičkog fakul­teta, Novi Sad, obišli su sa nama ovo područje i učinili prve korake ka naučno – istraži­vačkom radu utemel­jenom na Trsko­vači otkako su mere revi­tal­izacije počele da daju konkretne rezul­tate. Priku­pl­janje podataka i formi­ranje baze osnova je apli­ci­ranja za fon­dove koji se bave zaštitom bio­di­verziteta, a već je poz­nato da se na baru vraća sve veći broj vrsta, naročito ptica. Ono što je istraži­vačima posebno zan­imljivo je upravo ta ubrzana sukce­sija, odnosno smena stranih vrsta u korist onih koje prate širenje vodenog ogledala.

Read more: Šta Trsko­vača krije?

Page 4 of 73

Zan­imljivosti o Rumi

Spomenik Jovanu Jovanoviću Zmaju

Da li ste znali da je prvi spomenik “Čika Jovi Zmaju” otkriven upravo u Rumi, a da ga je otkrio ni manje ni više nego Branislav Nušić

45 para­lela

Ruma se nalazi na 45 uporedniku

Tur­is­tička orga­ni­zacija na Facebook-​u

SFb­Box by web­site

Vre­men­ska prognoza

Clear

2°C

Ruma

Clear

Humid­ity: 84%

Wind: 6.44 km/​h

  • 6 Feb 2016

    Clear 9°C 1°C

  • 7 Feb 2016

    Mostly Sunny 14°C 2°C

Pri­jatelji

Kursna lista

Free busi­ness joomla tem­plates