Mul­ti­Trans

Izložba ilus­tracija za knjige „Sit­nice za odras­tanje“

Izložba ilustracija za knjige „Sitnice za odrastanje“

Zav­iča­jni muzej Ruma, u sredu 18. marta 2015. godine, sa početkom u 19,00 časova, otvara izložbu ilus­tracija za knjige za decu – pod nazivom: “Sit­nice za odras­tanje“, autora Radeta Markovića.

„Molim za vašu nežnu pažnju, upravo ulaz­imo u jedistven svet! Svet junaka kojima je Rade Marković podario obličja da bi mogli da se samo­spoz­naju. Pre toga živeli su samo u jeziku, u poet­skim slikama i nji­hovoj muzici. Tek posle autorovog nadah­nu­tog rada, postali su glavom i bradom krunisani dečaci, lavovi koji se smeju, plavi kitovi, strašila koja se druže sa pticama…“

Ovim rečima nas G-​đa Zor­ica Bajin-​Đukanović, u svo­joj recen­z­iji za kat­a­log izložbe, uvodi u umet­nikovo likovno maš­tanje i istraži­vanje sveta knjiga i završava sa porukom : “Jed­nom kada zaslužite, san­jaćete da ste se probudili u raskoši Markoviće­vih iluz­ija, u tom vatrometu malih galak­sija i nji­hovih uskovit­lanih sve­tova. Jer, i sam život je tek goropadna sit­nica u kojoj se oni najhrabriji usude da se, punog srca i osvo­jenim pravom, uspro­tive šmir­gli odrastanja.“

Rade Marković je rođen 1955. godine u Beogradu. Istaknuti umet­nik je od 1988. godine i član ULUPUDS-​a u sta­tusu slo­bodnog umetnika.

–Objavio je preko 17.000 stripova, ilus­tracija i karikatura u domaćim i stranim nov­inama i časopisima.

- Ilus­trovao je preko 300 knjiga za decu i odrasle.

- Autor je preko 100 tek­stova iz oblasti pri­men­jene i likovne umetnosti.

- Izla­gao na preko 100 grup­nih i 14 samostal­nih izložbi u zemlji i inostranstvu.

- Dobit­nik neko­liko prestižnih nagrada iz oblasti grafike i ilustracije.

Izložba će biti otvorena od 18 – 31. marta 2015. godine.

Promet tur­ista u Opš­tini Ruma u 2014. godini

Smeštajni objekti (kolaž)

Na ter­i­toriji opš­tine Ruma ima sedam smeš­ta­jnih objekata, a to su: Hotel Park, Vila Hit, Hotel Borko­vac, Restoran Vulin, Restoran Kra­jina u Vognju, Motel Uzelac na autop­utu i Tammy konak u Platičevu. Svi ovi smeš­ta­jni objekti imaju zajedno oko 450 ležaja. Treba napomenuti i to da na ter­i­toriji opš­tine Ruma ne pos­toji reg­istrovan pri­vatni smeštaj.

Prema podacima Repub­ličkog zavoda za sta­tis­tiku u opš­tini Ruma u 2014. godini borav­ilo je 4570 domaćih tur­ista, koji su ost­var­ili ukupno 8561 noćenje, što znači da je u pros­eku svaki domaći tur­ista ost­vario 1,87 noćenje.

Što se tiče stranih tur­ista u opš­tini Ruma u 2014. godini borav­ilo je 7417 osoba, koje su ukupno ost­var­ile 15460 noćenja. Iz ovog podatka proizilazi da je u pros­eku svaki strani tur­ista ost­vario 2,08 noćenja.

Kada je reč o ukup­nom broju tur­ista u 2014. godini, njih je bilo 11987 i ost­var­ili su 24021 noćenje. U pros­eku svaki tur­ista ost­vario je 2 noćenja.

Na osnovu uplaćenih borav­išnih taksi opština Ruma je zaradila 1 381 804,00 RSD, a podatke o van­pan­sion­skoj potrošnji i tom načinu zarade, nažalost, nemamo.

U opš­tini Ruma, u 2014. godini borav­ilo je 62% stranih tur­ista, a domaćih 38%. Na ter­i­toriji naše opš­tine oko 90% tur­ista je posetilo Rumu iz sportsko-​rekreativnih i poslovnih razloga. Sma­tramo da je grad Beograd najveće tržište za dolazak domaćih gostiju na kratki (vikend) odmor i da će u per­spek­tivi taj vid tur­izma biti unapređen. S obzirom da na ter­i­toriji opš­tine pos­toje smeš­ta­jni kapaciteti najvišeg stan­darda u odnosu na region Srema sma­tramo da ćemo, s toga, biti polaz­ište pri­likom raz­gledanja ovog regiona.

18. Art Trema Fest Ruma — „Trema u martu” od 26. do 29.03. 2015.

18. Art Trema Fest Ruma - „Trema u martu” od 26. do 29.03. 2015.

Ovo­godišnji, 18. po redu Art trema fest Ruma – „Trema u martu“ biće održan od 26. do 29. marta. Tokom četiri fes­ti­val­ska dana biće pred­stavl­jeni autorski pro­jekti i autorske pred­stave u kamer­noj formi pro­fe­sion­al­nih pro­duk­cija nastalih u sarad­nji sa ustanovama kul­ture i/​ili neza­v­is­nih teatarskih trupa i pozorišta, kao i pred­stave stu­de­nata akadamija, akadem­skih pozorišta i trupa. Ove godine stručni žiri će pred­stavl­jati: Mr Miroslav Radon­jić, teatrolog, Mir­jana Kara­nović, dram­ska umet­nica i Miroslav Benka, red­itelj. Orga­ni­za­tor fes­ti­vala je Grad­sko pozorište Ruma, a koor­di­na­tor ovog pro­jekta je Zoltan Frid­man, red­itelj. Tehničku podršku će pružiti Kul­turni cen­tar Ruma, Grad­ska bib­lioteka „Atanasije Sto­jković“, Zav­iča­jni muzej Ruma, Omladin­ski savet i Tur­is­tička orga­ni­zacija opš­tine Ruma. Pokrovitelji fes­ti­vala su Opština Ruma, AP Vojvo­d­ina i Min­istarstvo kul­ture Repub­like Srbije.

Pro­gram festivala:

Read more: 18. Art Trema Fest Ruma — „Trema u martu” od 26. do 29.03. 2015.

Page 2 of 59

Zan­imljivosti o Rumi

Spomenik Jovanu Jovanoviću Zmaju

Da li ste znali da je prvi spomenik “Čika Jovi Zmaju” otkriven upravo u Rumi, a da ga je otkrio ni manje ni više nego Branislav Nušić

45 para­lela

Ruma se nalazi na 45 uporedniku

Tur­is­tička orga­ni­zacija na Facebook-​u

SFb­Box by web­site

Vre­men­ska prognoza

Sunny

9°C

Ruma

Sunny

Humid­ity: 69%

Wind: 3.22 km/​h

  • 21 Apr 2015

    Partly Cloudy 17°C 7°C

  • 22 Apr 2015

    Partly Cloudy 18°C 4°C

Pri­jatelji

Kursna lista

Free busi­ness joomla tem­plates