Sas­tanak tur­is­tičkih orga­ni­zacija Srema u Šidu

Sastanak turističkih organizacija Srema u Šidu

U orga­ni­zaciji Tur­is­tičke orga­ni­zacije Šid, 21.03.2014. godine u sali SO Šid, održan je sas­tanak tur­is­tičkih orga­ni­zacija Srema. Sas­tanku su, osim pred­stavnika tur­is­tičkih orga­ni­zacija sa ter­i­torije Srema pris­ustvo­vali i gosti iz R. Hrvatske – pred­stavnici Tur­is­tičke orga­ni­zacije Iloka.

Tema sas­tanka bio je nas­tavak započete sarad­nje po pitanju zajed­ničkih nas­tupa na saj­movima, kako u zemlji, tako i u inos­transtvu, kao i zajed­ničkom učešću u pisanju i real­izaciji projekata.

Prisut­nima se ispred lokalne samouprave kao domaćina, najpre obra­tio predsed­nik opš­tine Šid, Nikola Vasić poželevši učes­nicima sas­tanka uspešan nas­tavak sarad­nje na pro­jek­tima, a goste je poz­dravio i Romko Papuga, načel­nik opštinske uprave, pod­se­tivši da se u našoj lokalanoj samoupravi, pored tur­is­tičke orga­ni­zacije, pro­jek­tima iz oblasti tur­izma bavi i Kance­lar­ija za lokalni ekonom­ski razvoj.

Radni deo sas­tanka otvo­rio je Miroslav Jan­jić, direk­tor Tur­is­tičke orga­ni­zacije Šid, a u ime gostiju iz susedne R. Hrvatske, obra­tio se Dražen Der­anja, upravnik poljoprivredno tur­is­tičke zajed­nice „Mir“ Opatija. Prisutni su se složili da je ideja vodilja jedne ovakve sarad­nje unapređenje eko-​agro tur­izma kao razvo­jne šanse Srema, kroz razradu bren­dova i održa­vanje tur­is­tičkih manifestacija.

Još jedan zaključak ovog sas­tanka je, da je, pre svega, neophodno eduko­vati nadležne u lokalnim samoupravama o značaju tur­izma, a zatim i lokalno stanovništvo, pa tek onda krenuti u real­izaciju pro­jekata jer će na taj način i sama real­izacija biti uspešnija i izvesnija.

Među­nar­o­dni fes­ti­val jed­nomin­utnog filma Mis­ter Vorky (VIDEO)

MEĐUNARODNI FESTIVAL JEDNOMINUTNOG FILMA

Povodom 120 god­ina od rođenja Slavoljuba Slavka Vorkapića, amer­ičkog film­skog mon­tažera, red­itelja i ped­a­goga, koji je rođen u Dobrincima, u Kul­turnom cen­tru Ruma će 17. marta biti održan Među­nar­o­dni fes­ti­val jed­nomin­utnog filma. Poče­tak je zakazan za 20 sati.

Zvanične nagrade festivala:

- nagrada stručnog žirija (Grand Prix “MIS­TER VORKY”) 

- nagrada žirija pub­like (Grand Prix “MIS­TER VORKY”) 

Stručni žiri radi u sastavu:

- Erik Lajzer (Eric Leiser) SAD

- Pjotr Kar­das (Piotr Kar­das) Poljska

- Marko Kostić, Beograd, Srbija

Selek­to­vane fil­move možete pogle­dati ovde.

Zaštita sad­nica na ZS “Bara Trsko­vača“

Zaštita sadnica na ZS "Bara Trskovača"

Prvi vedri dani doneli su sunce u našu Rumu, ali i nove radove na Bari Trsko­vači, zaštićenom staništu nedaleko od sela Platičeva. Auto­htoni lišćari, hrast lužn­jak, poljski jasen i bela vrba su vrste karak­ter­is­tične za ovo područje. Prošle jeseni posađene su duž graničnog puta kao prirodna bar­i­jera između oran­ica i zone zaštite, a sada je vreme za nji­hovu zaštitu od mehaničkih uti­caja i oštećenja (glo­dari, divl­jač, meh­a­nizacija). Sezona radova na Bari Trsko­vači ovom akci­jom je otvorena i biće to još samo jedan u nizu koraka koji će ovo zaštićeno stanište pri­b­ližiti momentu kada će je tur­isti rado i sa uži­van­jem posećivati.

Page 2 of 41

Zan­imljivosti o Rumi

Spomenik Jovanu Jovanoviću Zmaju

Da li ste znali da je prvi spomenik “Čika Jovi Zmaju” otkriven upravo u Rumi, a da ga je otkrio ni manje ni više nego Branislav Nušić

45 para­lela

Ruma se nalazi na 45 uporedniku

Vre­men­ska prognoza

Light Rain

8°C

Ruma

Light Rain

Humid­ity: 92%

Wind: 17.7 km/​h

  • 16 Apr 2014

    Rain 12°C 6°C

  • 17 Apr 2014

    Light Rain 13°C 8°C

Pri­jatelji

Kursna lista

Free busi­ness joomla tem­plates