XI Srem­ski kolač: Mnogo toga da se vidi, mnogo toga da se proba

11. Sremski kolač

Pod pokroviteljstvom Opš­tine Ruma tradi­cionalna man­i­festacija “I kad prođu slave ostaje kolač”, održana je u sub­otu, 7. marta po 11. put u Rumi. U prele­pom ambi­jentu Hotela „Park“, orga­ni­za­tori man­i­festacije poz­nate i kao “Srem­ski kolač“, odlučili su se da ove godine pro­movišu i sremske suvenire. Ideju su zdušno aktivi žena i svoje štan­dove ukrasili raznovrsnim đakoni­jama koje aso­ci­raju na Srem.

Ovo­godišnja man­i­festacija bila je najbro­jnija i po broju izla­gača, ali i po broju poseti­laca. Orga­ni­za­tor „Srem­skog kolača“ Petar Dim­itri­je­vić iz Tur­is­tičke agen­cija „Panon­ija turs“ ističe da su se udruženja žena pred­stavila na ukupno 44 štanda, a da je Hotel „Park“ izabran sa namerom, kako bi se ženskom stvar­alaštu dao dodatni značaj.

„Počeli smo da širimo priču i pored srem­skog kolača, akce­nat stavl­jamo i na srem­ski suvenir. Zato su sa nama danas i udruženja žena iz Tavankuta, Bačkog Jarka, Maglića, Kulpina i Teme­rina, koja, pored toga što su među najak­tivni­jim u Vojvo­dini, se ističu tradi­ci­jom pravl­jenja suvenira. Cilj nam je da aktivima žena damo podršku kako bi se suveniri i naši srem­ski kolači plasir­ali na tržište i od toga ost­var­ili pri­hodi. Zato smo i orga­ni­zo­vali i pre­da­vanje na tu temu, a sa mogućnos­tima pro­daje suvenira i pos­to­jećom zakon­skom reg­u­la­tivom pred­stavnice udruženja žena je upoz­nao prof. Miloš Ćuru­vija, sa depart­mana za tur­izam pri Prirodno-​matematičkom fakul­tetu u Novom Sadu. Uveren sam da ćemo već naredne godine imati još kvalitet­niju ponudu srem­skih suvenira i da ćemo se njima ponositi kao što to činimo i sa kolačima“, izjavio je Dimitrijević.

Read more: XI Srem­ski kolač: Mnogo toga da se vidi, mnogo toga da se proba

Otvaranje izložbe „Spi­rala kao sim­bol večnosti — pogled iz 2015

Otvaranje izložbe „Spirala kao simbol večnosti - pogled iz 2015“

Svečano otvaranje izložbe unikatnog, ručno pletenog nakita “Bošković”, biće održano u petak, 6. marta, u Zav­iča­jnom muzeju Ruma, sa početkom u 18 sati.

Držeći se verovanja da su jedino umet­nička dela tra­jne vred­nosti, porod­ica Bošković je još davne 1986. godine, kao izraz svog kul­turnog kap­i­tala, otvo­rila prvu pri­vatnu galer­iju umet­ničkih dela u Vojvo­dini, odnosno drugu u tadašn­joj SFRJ, a posled­njih 11 god­ina se bavi izradom unikatnog met­alnog nakita.

Izrada nakita se izvodi starim tehnikama Vikinga, Kelta i Egipćana, putem prepli­tanja i sav­i­janja bakarne (koja se pos­re­bljuje ili pozlaćuje), mesin­gane ili sre­brne žice.

Polazeći od toga da umet­nost ople­men­juje, osnovni motiv – spi­ralu kao sim­bol večnosti – upliću u kleopa­tru, dan­ski čvor, kelt­ski niz, pan­cirku i kral­jevski niz i do sada su pred­stavili na više izložbi/​performansa.

Posled­nji put porod­ica Bošković je izla­gala u Rumi pre 10 godina.

XI “Srem­ski kolač” — subota 7. mart

XI "Sremski kolač"

Tradi­cionalna man­i­festacija “I kad prođu slave ostaje kolač”, održaće se po 11. put u Rumi, u sub­otu 7. marta. Nov­ina u odnosu na prethodnu god­inu je da će man­i­festacija, poz­nata i kao “Srem­ski kolač”, održati u Hotelu “Park”. Poče­tak je zakazan za 10 časova.

Man­i­festacija imа zа cilj izbor nаjlepšeg trаdicionаlnog srem­skog kolаčа. Idejа o njenom orga­ni­zovanju nаstаlа je kаo rezultаt težnje dа se otrgne od zаborаvа i sаčuvа zа budućnost jedаn deo sremаčke trаdicije. Ovom mаnifestаcijom želi dа se istаkne znаčаj kolаča, аli i dа se odа priznаnje i zаhvаnlost našim bаkаmа, mаjkаmа i svim vred­nim i nese­bičnim Sremicаmа, koje sa velikim umećem mese raznovrsne kolače ne žаleći trudа i ne očeku­jući pohvаle. Znаčаj žene i ženske umešnosti i veš­tine u stvаrаnju potencijаlnog tur­is­tičkog brendа -„Srem­ski kolаč” je od primаrne vаžnosti.

Mаnifestаcijа imа revijаlni i tаkmičаrski kаrаkter. Prаvo učešćа imаju pojed­inci, aktivi i udruženjа ženа kаo i pekаre. U tаkmičаrskom delu se boduju prijаvljeni kolаči u kаtegoriji slаn, slаdаk i slаvski kolаč. Tаkođe se ocen­juje i etno postаvkа (аrаnžirаnje) trpeze.
Orga­ni­za­tor man­i­festacije je Tur­is­tička agen­cija „Panon­ija turs“, a pokrovitelj je Opština Ruma. Tehničku podrška pružiće Tur­is­tička orga­ni­zacija opš­tine Ruma.

Page 2 of 58

Zan­imljivosti o Rumi

Spomenik Jovanu Jovanoviću Zmaju

Da li ste znali da je prvi spomenik “Čika Jovi Zmaju” otkriven upravo u Rumi, a da ga je otkrio ni manje ni više nego Branislav Nušić

45 para­lela

Ruma se nalazi na 45 uporedniku

Vre­men­ska prognoza

Cloudy

8°C

Ruma

Cloudy

Humid­ity: 85%

Wind: 25.75 km/​h

  • 1 Apr 2015

    Rain 9°C 3°C

  • 2 Apr 2015

    Partly Cloudy 15°C 3°C

Pri­jatelji

Kursna lista

Free busi­ness joomla tem­plates