IV RUM­FEST 2014.

Subota, 2. avgust 2014. IV RUMFEST

Prve avgus­tovske sub­ote naš grad će ponovo biti u znaku Rum­festa, man­i­festacije koja afir­miše naš zav­ičaj kao pros­tor u kojem se odva­jkada dobro i kvalitetno jelo i pilo. Tur­is­tička orga­ni­zacija opš­tine, pod pokroviteljstvom rumske opš­tine i Pokra­jin­skog sekre­tar­i­jata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, po četvrti put orga­nizuje fes­ti­val fruško­gorskih vina i srem­skih gas­tronom­skih pre­rađev­ina i speci­jaliteta. Za tu pri­liku, će na Glavnom grad­skom trgu osvanuti Vin­ska ulica u kojoj će vinari i mesari nuditi na degustaciju i pro­daju svoje tradi­cionalne proizvode. Ovu ponudu dop­uniće i vredne sremske domaćice sa raznim vrstama slanih i slatkih kolača, karak­ter­is­tičnih za man­i­festaciju pod nazivom „Srem­ski kolač“ koja se početkom marta održava u našem gradu. Njima će se, po običaju, u zad­njem delu trga, sa svo­jim pro­da­jnim štan­dovima, pridružiti i izla­gači na Bazaru kreativnosti u orga­ni­zaciji Region­alne ženske ini­ci­ja­tive „Panonka“.

U večern­jim satima u Vin­skoj ulici će biti posebno zan­imljivo, budući da je poz­nati rum­ski gas­tronom Zoran Svirčev Svirko odlučio da sug­rađan­ima i gos­tima ponudi na degustaciju svoj novi proizvod, brendi­ranu koba­sicu „Svir­ulina“, koja bi mogla da postane zaštitni znak ne samo Rum­festa nego i ovog dela Srema, a pored toga na istom štandu pose­ti­oci će moći da uži­vaju i u Svirkovom junećem gulašu u lep­inji. Svoj udeo u fes­ti­val­skoj ponudi za degus­ta­tore imaće i Riblji restoran „Konoba“ sa ribljom čorbom i puže­vima. Ova ponuda biće besplatna za pose­ti­oce Rum­festa, od kojih se očekuje da još jed­nom potvrde svoju humanost u vidu pomoći ljudima stradalim u poplavama kroz dobro­voljne novčane priloge koje će ostavl­jati u kuti­jama na tom i štandu Tur­is­tičke organizacije.

Svoj dopri­nos ovoj man­i­festaciji daće i ovog puta članovi Udruženja Evrop­ski vin­ski vite­zovi Sveti Georgfije, najbro­jni­jeg i najak­tivni­jeg udruženja, koji ovakve pri­like koriste za afir­ma­ciju i širenje vinske kul­ture i propa­gi­ranje umerenosti u pijenju, kroz koju se u vinu uživa svim čulima.

Veliko finale ovo­godišn­jeg Rum­festa biće kon­cert grupe „Nev­erne bebe“ koja bi svo­jom muzikom tre­balo da zado­volji mlađu pub­liku ali i pri­pad­nike star­i­jih generacija.

Budući da je za 2. avgust najavl­jeno lepo vreme, a posebno ima­jući u vidu da će se na kon­cert „Nev­ernih beba“ nadovezati Pena parti na rum­skom Bregu i da je to prvi dan avgus­tovskog vašara, za očeki­vati je da će Rum­fest četvrti put zare­dom okupiti veliki broj Ruml­jana i gostiju iz okol­nih mesta na pri­jatno i veselo druženje u režiji Tur­is­tičke orga­ni­zacije opš­tine Ruma.

Sub­ota, 2. avgust 2014. IV RUMFEST

10 čas. Vin­ska ulica i Bazar kreativnosti

18 čas. SVIRKOV ŠTAND degustacija („Svir­ulina“, gulaš u lep­in­jiu, riblja čorba, puževi)

20,45 čas. Svečano otvaranje Rum­festa, Udruženje Evrop­ski vin­ski vite­zovi „Sveti Georgije“

21 čas. Kon­cert grupe „Nev­erne bebe“

Nas­tavak revi­tal­izacije Bare Trsko­vače

IMG_6767

Tur­is­tička orga­ni­zacija opš­tine Ruma, upravl­jač Zaštićenog staništa „Bara Trsko­vača“ nas­tavlja sa revi­tal­izaci­jom ovog područja. Putem pro­jekata dobili smo sred­stva u iznosu od 1.300.000 dinara od Pokra­jin­skog sekre­tar­i­jata za urban­izam, gra­diteljstvo i zaštitu životne sre­dine, pri čemu je 700.000 namen­jeno sanaciji i unapređenju ribljeg područja, a 600.000 dinara opre­delili smo za ure­đenje turističko-​edukativnih staza. Ovo posled­nje će obuh­vatiti i izgrad­nju još jednog objekta na Trsko­vači: zbog ras­tućeg broja ptica (trenutno ih je oko 150 vrsta) uskoro će ovo područje biti bogatije za još jednu osma­tračnicu namen­jenu upravo pos­ma­tranju ptica. Za lokalitet je određen povre­meno plavl­jen sek­tor gde je, nakon teren­skih obi­lazaka i istraži­vanja pro­cen­jeno da boravi najviše vrsta ptica moč­var­ica, te je kao takav atrak­ti­van zaljubljenicima u ptice i prirodu i sve one koji uži­vaju u ovakvom vidu turizma.

Man­i­festacija “Svetko­vanje”, Putinci


Man­i­festacija „Svetko­vanje“ orga­nizuje se povodom seoske slave Sab­ora 
Sve­tog Arhangela Gavrila, odnosno dan posle slave 27.7.2014. godine na pla­tou Mesne zajed­nice Putinci.
Mesna zajed­nica Putinci pre­poz­nala je svoju šansu u stvaranju tur­is­tičkog man­i­festa­cionog proizvoda, s obzirom da se posled­njih god­ina stremi ka tome da Vojvo­d­ina odnosno Srbija stvara tur­is­tičke ponude od sela do metro­pole kako bi svako pron­ašao sadržaj za sebe, a samim tim ekonom­ski razvoj bio jed­nak i u rural­nim i u urbanim sre­d­i­nama.
Ono što je još znača­jnije je poruka koju nosi ovakav vid man­i­festacija, a to je prenošenje tradi­cional­nih, nema­ter­i­jal­nih vred­nosti na mlađe pgen­eracije i nego­v­anje običaja našeg nar­oda. 
Uvod u „Svetko­vanje“ počeo je već u sub­otu, 19.7.2014. godine u dvorištu Osnovne škole „Dositej Obradović“ kada su naši gosti bili slikari koji su učestvoali na jednod­nevnoj likovnoj koloniji. Njima se pridružio i puti­nački umet­nički podm­ladak, odnosno deca koja su svoj let­nji ras­pust odlučila da provedu kreativno, u likovnoj radion­ici naše sug­rađanke 
Na dan slave, 26.7.2014. godine tradi­cionalno će se održati služba u crkvi od 9 i 30 časova, za kojom sledi litija kroz selo. 
Sutradan će u posle­pod­nevnim časo­vima naše vredne domaćice izneti svoje proizvode, kao kuli­narske, tako i zanatske, u čemu će im se pridružiti i Udruženje pen­zion­era i žena „PUŽ“ što će obo­gatiti man­i­festaciju i dati joj i onaj gas­tronom­sko – domaćin­ski mom­e­nat, po kome je Srem već nadaleko poz­nat. 
Sam pro­gram počinje u 18 časova defileom učes­nika, dakle, folk­lori, odnosno KUD „Žarko­vac“, KUD „Ste­van Petro­vić Brile“ Ste­janovci, KUD „Desanka Mak­si­mović“ Hrtkovci i KUD „Čigra“ Ljukovo, a zvaničan nastup počinje od 19 časova kada će se smen­ji­vati folk­lori, recita­tori Osnovne škole „Dositej Obradović“, pevačka grupa „Kra­jišnici s Fruške gore“, a za sam kraj pred­viđena je dodela zah­val­nica svima koji su pomogli man­i­festaciju, ali i sam rad Mesne zajed­nice, odnosno sela, kao i nastup književnika Đoke Fil­ipovića, koji je, možemo slo­bodno reći, pravi ambasador Puti­naca. Njemu će se pridružiti pri­jatelji iz branše, pa će zajedno zatvoriti ovo­godišnju man­i­festaciju na sebi svo­jevrstan način.
Posebnu zah­val­nost dugu­jemo Opš­tini Ruma koja je podržala man­i­festaciju „Svetko­vanje“, ali i građevin­skom pre­duzeću „Letač“ koje već dugi niz god­ina pomaže selo na najbolji način.
Na kraju vas pozi­vamo da na se pridružite 27.7 2014. godine od 18 časova da zajedno uži­vamo u man­i­festaciji „Svetkovanje“.

Page 2 of 48

Zan­imljivosti o Rumi

Spomenik Jovanu Jovanoviću Zmaju

Da li ste znali da je prvi spomenik “Čika Jovi Zmaju” otkriven upravo u Rumi, a da ga je otkrio ni manje ni više nego Branislav Nušić

45 para­lela

Ruma se nalazi na 45 uporedniku

Vre­men­ska prognoza

Cloudy

6°C

Ruma

Cloudy

Humid­ity: 95%

Wind: 6.44 km/​h

  • 22 Oct 2014

    Showers 9°C 6°C

  • 23 Oct 2014

    Rain 8°C 4°C

Pri­jatelji

Kursna lista

Free busi­ness joomla tem­plates