Mul­ti­Trans

Ruma na starim planovima — razvoj naselja

Plan sela Rume

U okviru “Kul­turnog leta 2015″ večeras, u dvorištu Zav­iča­jnog muzeja u Rumi, biće održano pre­da­vanje na temu “Ruma na starim planovima — razvoj naselja”. Pre­davač je Đorđe Bošković, viši kus­tos Zav­iča­jnog muzeja u Rumi.
Poče­tak pre­da­vanja je zakazan za 20:30 časova, a ulaz je besplatan.

Obi­lazak ZS “Bara Trsko­vača”

Bara Trskovača - foto: Aleksandar Bilić

Tokom prošlonedeljne posete Zaštićenom staništu „Bara Trsko­vača“ u društvu pred­stavnika Pokra­jin­skog sekre­tar­i­jata za urban­izam, gra­diteljstvo i zaštitu živ­otne sre­dine na čelu sa Dr Slo­bo­danom Puzovićem, kao i tele­viz­ijske ekipe zain­tereso­vane za sni­manje ovog prirodnog blaga rumske opš­tine, obišli smo Trsko­vaču, evi­den­ti­rali nove vrste ptica i dogo­var­ali imple­mentaciju pred­sto­jećeg pro­jekta. Najlepši pri­zor svakako su nam priredili gnjurci, oko 200 njih, koje smo u pre­pod­nevnoj „plovidbi“ pos­ma­trali sa novoiz­građene osma­tračnice za ptice. Njima su se pridružile i male bele čaplje, čigre, liske, kao i nove vrste šljuka od kojih samo jedna vrsta nije primećena na ovom području od ukupnog broja vrsta koje nas­tan­juju Srbiju. Tako nam svaki teren­ski obi­lazak potvrđuje da Trsko­vača postaje sve znača­jnije stanište ornito­faune i sasvim sig­urno buduće eko izletište lju­bitelja ptica.

Kako je ove godine plani­rana dalja sanacija vlažnih livada, jedan deo pro­jekta finan­sir­a­nog od strane Pokra­jin­skog sekre­tar­i­jata za urban­izam, gra­diteljstvo i zaštitu živ­otne sre­dine u iznosu od 400.000,00 dinara odnosi se upravo na ove radove. Na bari je primetna sukce­sija vrsta i trska, rogoz i sita ponovo šire svoje areale, a znača­jan korak napravl­jen je i u uklan­janju invazivne ambroz­ije koja je u odnosu na početni period zaštite skoro neprimetna. Drugi deo pro­jekta odnosi se na izradu studije vodnog režima, s obzirom da je reša­vanje ovog prob­lema od fun­da­men­talne važnosti za dalje tokove revi­tal­izacije. Istraži­vanje i priku­pl­janje podataka tre­balo bi da dovede aspekte zaštite prirode i vodoprivrede do kom­pro­misnog rešenja koje će poš­to­vati obe strane, a sve u cilju dobrog i održivog upravl­janja. Za ovaj deo pro­jekta takođe je izd­vo­jeno 400.000,00 dinara.

Read more: Obi­lazak ZS “Bara Trsko­vača”

Fran­cuski film­ski kar­a­van 6

Francuski filmski karavan 6

Vorky Tim Ruma i Fran­cuski film­ski insti­tut u Srbiji pozi­vaju vas na četiri pro­jek­cije u okviru novog cik­lusa Fran­cuskog film­skog kar­a­vana — Zločini i mis­ter­ije.
Od 12. do 15. jula /​Veliki hol Kul­turnog cen­tra Ruma /​21.00
Ulaz slo­bo­dan
Pro­gram:
nedelja, 12. jul — Kriva
ponedel­jak, 13. jul — Pupupidu
utorak, 14. jul — Posled­nja pro­jek­cija
sreda, 15. jul — Crna ser­ija, epi­zode Zar ubi­jaju i disk-​džokeje i Kada grad ujeda
Više infor­ma­cija o fil­movima na blogu Vorky tima Ruma.

Page 2 of 70

Zan­imljivosti o Rumi

Spomenik Jovanu Jovanoviću Zmaju

Da li ste znali da je prvi spomenik “Čika Jovi Zmaju” otkriven upravo u Rumi, a da ga je otkrio ni manje ni više nego Branislav Nušić

45 para­lela

Ruma se nalazi na 45 uporedniku

Tur­is­tička orga­ni­zacija na Facebook-​u

SFb­Box by web­site

Vre­men­ska prognoza

Cloudy

12°C

Ruma

Cloudy

Humid­ity: 91%

Wind: 3.22 km/​h

  • 9 Oct 2015

    Partly Cloudy 15°C 9°C

  • 10 Oct 2015

    Heavy Rain 14°C 9°C

Pri­jatelji

Kursna lista

Free busi­ness joomla tem­plates