Mul­ti­Trans

Man­i­festacija “Zavrti točak“

Svetski dan porodice

UPVO “Pole­tarac” u sarad­nji sa Udružen­jem “Sport za sve — Most” obeležava 15. maj Svet­ski dan porodice, orga­ni­zo­van­jem zabavne i rekreativne man­i­festacije “Zavrti točak”.

Cilj man­i­festacije je propa­gi­ranje prven­stveno druženja roditelja i dece, zdravih stilova života, buđenja ekološke svesti o važnosti čiste sre­dine, ali i fiz­ičke aktivnosti.

Pred­viđen je defile dece i nji­hovih roditelja, mal­išani će voz­iti bicikle, trotinete, rol­ere… Defileu će se pridružiti i jas­lene grupe “Poletarca” sa kolicima, kao i koris­nici usluga Dnevnog boravka za decu i mlade sa smet­n­jama u razvoju.

Poče­tak man­i­festacije, koja ima revi­jalni karak­ter, je plani­ran za 16 časova.

5. man­i­festacija „Dani slovenske pis­menosti i kul­ture“

Dani slovenske pismenosti

Dani slovenske pis­menosti i kul­ture održaće se ove godine od 15. do 23. maja.

Ova tradi­cionalna man­i­festacija posvećena je afir­ma­ciji kul­ture, filo­zofije i umet­nosti svih sloven­skih nar­oda, sa akcen­tom na književna stvar­alaštva 12 zemalja u kojima žive sloven­ski nar­odi. Kon­cipi­rana je tako da se u isto vreme obeleži i dan svetih velikih prosvetitelja Ćirila i Metodija.

Dani slovenske pis­menosti i kul­ture održavaju se peti put u Rumi, a orga­nizuje ih Grad­ska bib­lioteka ”Atanasije Sto­jković” uz pokroviteljstvo Opš­tine Ruma. Prvi put ove godine man­i­festaciju je finan­si­jski podržalo i Min­istarstvo kul­ture i informisanja Repub­like Srbije.

Ovo­godišnju man­i­festaciju otvoriće ambasador Repub­like Slo­vačke u Srbiji Jan Varšo.

Pro­gram svečanog otvaranja ovo­godišn­jih Dana slovenske pis­menosti i kul­ture možete preuzeti ovde

Kom­ple­tan pro­gram man­i­festacije pogleda­jte ovde

Odbo­jkašice Srbije u Rumi za plas­man na SP 2015.

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2015.

Ženska juniorska reprezentacija Srbije, aktuelni prvak Evrope, u dvo­rani SPC “Ruma” u Rumi biće domaćin turnira G grupe II runde evrop­skih kval­i­fikacija za 18. SP 2015, koji će se odi­grati od 15 – 17. maja, saopš­tio je CEV. Plas­man na SP iz 2. runde kval­i­fikacija izboriće samo pobed­nici grupa.

Juniorke Srbije će u 1. kolu, 15. maja, igrati pro­tiv Fran­cuske, u 2. kolu, 16. maja, pro­tiv Češke i u posled­njem, 3. kolu, 17. maja pro­tiv Turske. Sve utak­mice u Rumi juniorke Srbije će odi­grati od 18,30 časova.

18. SP 2015. u konkuren­ciji juniorki (16 reprezentacija) odi­graće se od 3 – 12. jula u Lima­solu i Kato Polemidiji, na Kipru. Plas­man na Svet­sko prven­stvo do sada su izbo­rili Kipar (orga­ni­za­tor), Kina i Japan iz Azije (AVC), Brazil i Peru iz Južne Amerike (CSV), i SAD i Kuba iz Sev­erne i Sred­nje Amerike (NORSEKA). Po završetku kval­i­fikacija u Evropi (CEV) i Africi (CAVB) biće poz­nate još po 4 selek­cije (po 2 iz CEVCAVB), a zatim će plas­man na SP ost­var­iti i 5 najus­pešni­jih reprezentacija sa FIVB rang liste koje se još nisu kvalifikovale.

Read more: Odbo­jkašice Srbije u Rumi za plas­man na SP 2015.

Page 2 of 64

Zan­imljivosti o Rumi

Spomenik Jovanu Jovanoviću Zmaju

Da li ste znali da je prvi spomenik “Čika Jovi Zmaju” otkriven upravo u Rumi, a da ga je otkrio ni manje ni više nego Branislav Nušić

45 para­lela

Ruma se nalazi na 45 uporedniku

Tur­is­tička orga­ni­zacija na Facebook-​u

SFb­Box by web­site

Vre­men­ska prognoza

Mostly Cloudy

19°C

Ruma

Mostly Cloudy

Humid­ity: 76%

Wind: 11.27 km/​h

  • 24 May 2015

    Rain Early 21°C 13°C

  • 25 May 2015

    Partly Cloudy 20°C 12°C

Pri­jatelji

Kursna lista

Free busi­ness joomla tem­plates