Mul­ti­Trans

Šta Trsko­vača krije?

Istraživanja na Bari Trskovači

Nakon pot­pi­si­vanja deklaracije i pris­tu­panja među­nar­o­d­noj mreži „SAVA­PARKS“, ter­ena na temu imple­mentacije pro­jekta izrade studije novog vodnog režima i sanacije vlažnih livada, ekološki tim Tur­is­tičke orga­ni­zacije opš­tine Ruma nas­tavlja radove na unapređenju Zaštićenog staništa „Bara Trsko­vača“ (Platičevo). Stručn­jaci Pokra­jin­skog zavoda za zaštitu prirode i Prirodno – matem­atičkog fakul­teta, Novi Sad, obišli su sa nama ovo područje i učinili prve korake ka naučno – istraži­vačkom radu utemel­jenom na Trsko­vači otkako su mere revi­tal­izacije počele da daju konkretne rezul­tate. Priku­pl­janje podataka i formi­ranje baze osnova je apli­ci­ranja za fon­dove koji se bave zaštitom bio­di­verziteta, a već je poz­nato da se na baru vraća sve veći broj vrsta, naročito ptica. Ono što je istraži­vačima posebno zan­imljivo je upravo ta ubrzana sukce­sija, odnosno smena stranih vrsta u korist onih koje prate širenje vodenog ogledala.

Read more: Šta Trsko­vača krije?

Svet­ski dan slušanja

Svetski dan slušanja

Vorky Tim Ruma orga­nizuje man­i­festaciju Svet­ski dan slušanja, u sub­otu, 18. jula, u Kul­turnom cen­tru Ruma. Pro­gram:
19.00 Med­itacija
- Med­itacija slušanja — naučite kako da slušate svoju okolinu
- Med­itacija vode — naučite kako da pomognete iscel­jenje plan­e­tarnih voda
- voditelj med­itacija Ljil­jana Letić
20.00 Fil­movi, zvuci, kom­pozi­cije, fotografije itd.
- Fil­movi, kratki fil­movi koji su inspirisani vodom iz Srbije i sveta
- Zvuci, sniml­jeni zvuci vode na raznim lokaci­jama Srbije, sveta…
- Kom­pozi­cije, melodije nastale inspirisane vodom
- Fotografije, fotografije ruml­jan­ina Miće Ign­ja­tovića inspirisane vodom
- Voda i muzika, i još …

Ruma na starim planovima — razvoj naselja

Plan sela Rume

U okviru “Kul­turnog leta 2015″ večeras, u dvorištu Zav­iča­jnog muzeja u Rumi, biće održano pre­da­vanje na temu “Ruma na starim planovima — razvoj naselja”. Pre­davač je Đorđe Bošković, viši kus­tos Zav­iča­jnog muzeja u Rumi.
Poče­tak pre­da­vanja je zakazan za 20:30 časova, a ulaz je besplatan.

Page 2 of 71

Zan­imljivosti o Rumi

Spomenik Jovanu Jovanoviću Zmaju

Da li ste znali da je prvi spomenik “Čika Jovi Zmaju” otkriven upravo u Rumi, a da ga je otkrio ni manje ni više nego Branislav Nušić

45 para­lela

Ruma se nalazi na 45 uporedniku

Tur­is­tička orga­ni­zacija na Facebook-​u

SFb­Box by web­site

Vre­men­ska prognoza

Light Rain

3°C

Ruma

Light Rain

Humid­ity: 97%

Wind: 3.22 km/​h

  • 27 Nov 2015

    Rain 4°C 0°C

  • 28 Nov 2015

    Rain/Snow 3°C 1°C

Pri­jatelji

Kursna lista

Free busi­ness joomla tem­plates