Dunavski bicik­l­izam u funkciji novih znanja i usluga u tur­izmu Srema

Dunavski biciklizam u funkciji novih znanja i usluga u turizmu Srema

U Srem­skoj Mitro­vici, 18.03. i 19.03. 2014. održane su dvod­nevne obuke pružalaca usluga u tur­izmu, koje se real­izuju u sklopu pro­jekta „Dunavski bicik­l­izam – osni­vanje region­alne bicik­lis­tičke rute Srem“, koji finan­sira EU i Aus­tri­jska razvo­jna agen­cija. Kako je cilj obuke upoz­na­vanje aktera u pružanju usluga u tur­izmu sa osno­vama cik­lo­tur­izma i mogućnos­tima rural­nih gazdin­stava koja se bave nekim od vidova tur­izma, da unaprede svoje poslo­vanje, obuka je održana u selu Jarak, u okviru porodičnog gazdin­stva „Tošina kuća“. Učes­nici su bili vlas­nici tur­is­tičkih objekata iz grada Srem­ska Mitro­vica i opš­tine Ruma, pred­stavnici tur­is­tičkih orga­ni­zacija, agen­cija i hotela.

Obuke su real­i­zo­vale pro­fe­sorice PMF – a, depart­mana za geografiju, dr Vanja Drag­iće­vić i dr Kristina Košić. Tokom prvog dana, akce­nat je bio na cik­lo­tur­izmu i rural­nom tur­izmu – pojam, defin­isanje, značaj i efekti cik­lo­tur­izma i ruralnog tur­izma, prirodni i kul­turni resursi na des­ti­naciji u funkciji razvoja ciklo i ruralnog tur­izma, značaj i uloga lokalne zajed­nice za razvoj tur­izma na des­ti­naciji. Drugi dan je bio rez­ervisan na prak­tični deo obuke i kreiranje tur­is­tičke ponude, izradu akcionog plana u uspešnom razvoju des­ti­nacije ciklo i ruralnog turizma.

Real­i­zo­vana obuka u Srem­skoj Mitro­vici, odnosno u selu Jarak, prva je od ukupno 6 plani­ranih pro­jek­tom. Lokacije su osmišl­jene tako da u pot­punosti obuh­vate rutu a time i što veći broj pružalaca usluga u tur­izmu. Na taj način se stvaraju mogućnosti unapređenja razvoja tur­izma, povećanja zapošl­ja­vanja i novih privred­nih sub­jekata u uslugama u tur­izmu regiona Srem.

Sas­tanak tur­is­tičkih orga­ni­zacija Srema u Šidu

Sastanak turističkih organizacija Srema u Šidu

U orga­ni­zaciji Tur­is­tičke orga­ni­zacije Šid, 21.03.2014. godine u sali SO Šid, održan je sas­tanak tur­is­tičkih orga­ni­zacija Srema. Sas­tanku su, osim pred­stavnika tur­is­tičkih orga­ni­zacija sa ter­i­torije Srema pris­ustvo­vali i gosti iz R. Hrvatske – pred­stavnici Tur­is­tičke orga­ni­zacije Iloka.

Tema sas­tanka bio je nas­tavak započete sarad­nje po pitanju zajed­ničkih nas­tupa na saj­movima, kako u zemlji, tako i u inos­transtvu, kao i zajed­ničkom učešću u pisanju i real­izaciji projekata.

Prisut­nima se ispred lokalne samouprave kao domaćina, najpre obra­tio predsed­nik opš­tine Šid, Nikola Vasić poželevši učes­nicima sas­tanka uspešan nas­tavak sarad­nje na pro­jek­tima, a goste je poz­dravio i Romko Papuga, načel­nik opštinske uprave, pod­se­tivši da se u našoj lokalanoj samoupravi, pored tur­is­tičke orga­ni­zacije, pro­jek­tima iz oblasti tur­izma bavi i Kance­lar­ija za lokalni ekonom­ski razvoj.

Radni deo sas­tanka otvo­rio je Miroslav Jan­jić, direk­tor Tur­is­tičke orga­ni­zacije Šid, a u ime gostiju iz susedne R. Hrvatske, obra­tio se Dražen Der­anja, upravnik poljoprivredno tur­is­tičke zajed­nice „Mir“ Opatija. Prisutni su se složili da je ideja vodilja jedne ovakve sarad­nje unapređenje eko-​agro tur­izma kao razvo­jne šanse Srema, kroz razradu bren­dova i održa­vanje tur­is­tičkih manifestacija.

Još jedan zaključak ovog sas­tanka je, da je, pre svega, neophodno eduko­vati nadležne u lokalnim samoupravama o značaju tur­izma, a zatim i lokalno stanovništvo, pa tek onda krenuti u real­izaciju pro­jekata jer će na taj način i sama real­izacija biti uspešnija i izvesnija.

Među­nar­o­dni fes­ti­val jed­nomin­utnog filma Mis­ter Vorky (VIDEO)

MEĐUNARODNI FESTIVAL JEDNOMINUTNOG FILMA

Povodom 120 god­ina od rođenja Slavoljuba Slavka Vorkapića, amer­ičkog film­skog mon­tažera, red­itelja i ped­a­goga, koji je rođen u Dobrincima, u Kul­turnom cen­tru Ruma će 17. marta biti održan Među­nar­o­dni fes­ti­val jed­nomin­utnog filma. Poče­tak je zakazan za 20 sati.

Zvanične nagrade festivala:

- nagrada stručnog žirija (Grand Prix “MIS­TER VORKY”) 

- nagrada žirija pub­like (Grand Prix “MIS­TER VORKY”) 

Stručni žiri radi u sastavu:

- Erik Lajzer (Eric Leiser) SAD

- Pjotr Kar­das (Piotr Kar­das) Poljska

- Marko Kostić, Beograd, Srbija

Selek­to­vane fil­move možete pogle­dati ovde.

Page 2 of 41

Zan­imljivosti o Rumi

Spomenik Jovanu Jovanoviću Zmaju

Da li ste znali da je prvi spomenik “Čika Jovi Zmaju” otkriven upravo u Rumi, a da ga je otkrio ni manje ni više nego Branislav Nušić

45 para­lela

Ruma se nalazi na 45 uporedniku

Vre­men­ska prognoza

Mist

14°C

Ruma

Mist

Humid­ity: 97%

Wind: 6.44 km/​h

  • 25 Apr 2014

    AM Clouds/PM Sun 21°C 11°C

  • 26 Apr 2014

    Partly Cloudy/Wind 21°C 11°C

Pri­jatelji

Kursna lista

Free busi­ness joomla tem­plates