Mul­ti­Trans

DANI SREMA NA SVET­SKOJ IZLOŽBIMILANU

Fasci­nantno! Reč koja u najkraćem definiše utiske koje sa Svetske izložbe u Milanu nosi svaki poseti­lac, zbog pri­like da na površini od 270 hek­tara obiđe do sada reko­r­dan broj od 148 paviljona zemalja iz celog sveta. Pri tome su 53 zemlje izgradile svoje velike paviljone koji već po spoljnom izgledu ukazuju na nji­hovu poseb­nost i osobenosti, dok su ostale zemlje-​izlagači, sa znatno skrom­ni­jim budže­tom, oku­pljene u 9 tem­atskih celina. Na štan­dovima najbo­gati­jih zemalja pri­men­jena je najnovija tehnologija sa trodi­men­zion­al­nim video efek­tima i sličnim ino­vaci­jama koje upot­pun­juju iti­sak, ali su se i svi ostali potrudili da se pred­stave na pravi način. Primera radi, nez­vanično je rečeno da je grad­nja, ure­đenje, opre­manje i pro­jek­ciona tehnologija paviljona Ujed­in­jenih Ara­p­skih Emi­rata koš­tala 40 mil­iona Eura, dok je ukupno gleda­jući u EXPO u Milanu uloženo 7 mil­i­jardi Eura, a neki tvrde i mnogo više. Onda i nije čudno što su bočni zidovi amer­ičkog paviljona prekriveni ver­tikalnim zelenim poljima koja se tokom dana pomer­aju prema kre­tanju sunca, dok pros­tor ispred bogato opreml­jenog fran­cuskog paviljona zauz­i­maju prave mini njive sa čoko­tima vinove loze, kuku­ru­zom, pšeni­com i svim ostalim kul­turama koje se gaje u ovoj zemlji. Stoga se spravom očekuje da će EXPO tokom tra­janja posetiti 20 mil­iona ljudi iz celog sveta. 

Read more: DANI SREMA NA SVET­SKOJ IZLOŽBIMILANU

Rade Marković, izložba u Zav­iča­jnom muzeju Ruma

Rade Marković, izložba u Zavičajnom muzeju Ruma

U sredu, 10. juna 2015. u 19h, otvara se ret­ro­spek­tivna izložba likovnog umet­nika — slikara, grafičara, ilus­tra­tora, karika­tur­iste, strip crtača i diza­jn­era, Rada Markovića iz Beograda, uz pred­stavl­janje mono­grafije iza­šle povodom 40 god­ina (1973 – 2013.) nje­govog stvar­alaštva.
Tokom tri naredne nedelje umet­nik će izborom od preko trideset­pet autorskih tabli, rum­skoj pub­lici pri­b­ližiti čude­san, orig­i­nalan svet crteža — maš­tovit i uzbudljiv.

Read more: Rade Marković, izložba u Zav­iča­jnom muzeju Ruma

Zaba­van dan za porodice i B F V C Super Kviz

Zabavan dan za porodice i B G F C Super Kviz

Ova man­i­festacija će se održati u Rumi u sub­otu, 13. juna na Grad­skom trgu sa početkom od 14 časova (kviz počinje u 15h). U kvizu opšteg znanja na engleskom jeziku učestvo­vaće tim­ovi širom Srbije i ekipe će se boriti za tro­fej. Događaj će imati i human­i­tarni karak­ter. Svi pri­hodi će biti uplaćeni za „Neil4BC“ (dobrotvorna orga­ni­zacija za borbu pro­tiv raka creva) i „Giv­ing Back Ser­bia“ (human­i­tarna orga­ni­zacija za edukaciju dece i omladine).

Od dodatnog sadržaja biće postavl­jene tezge na kojima će moći da se kupe domaći kolači, pred­meti domaće radi­nosti, vino, rak­ija, proizvodi od meda… Najm­lađi će moći da uži­vaju u igri na gumenom dvorcu, jahanju ponija, a ani­ma­tori će biti zaduženi za oslika­vanje dece. Tom pri­likom će biti i pred­stavl­jena man­i­festacija „Rim­ski dani“, koja se održava svake godine u sep­tem­bru mesecu u Hrtkovcima, selu rumske opštine.

Orga­ni­za­tor ove man­i­festacije je Bel­grade For­eign Vis­i­tors Club, Tur­is­tička orga­ni­zacija opš­tine Ruma i tur­is­tička agen­cija Panon­ija tours.

Page 2 of 67

Zan­imljivosti o Rumi

Spomenik Jovanu Jovanoviću Zmaju

Da li ste znali da je prvi spomenik “Čika Jovi Zmaju” otkriven upravo u Rumi, a da ga je otkrio ni manje ni više nego Branislav Nušić

45 para­lela

Ruma se nalazi na 45 uporedniku

Tur­is­tička orga­ni­zacija na Facebook-​u

SFb­Box by web­site

Vre­men­ska prognoza

Sunny

13°C

Ruma

Sunny

Humid­ity: 94%

Wind: 11.27 km/​h

  • 30 Jun 2015

    Partly Cloudy 25°C 13°C

  • 1 Jul 2015

    Sunny 28°C 14°C

Pri­jatelji

Kursna lista

Free busi­ness joomla tem­plates